کلید واژه ::

حوزه‌ی علمیه‌ی قم سپرده‌شده

تعداد موارد : 1

صادق زاده با اشاره به انتصاب دبیر جدید شورای عالی اطلاع رسانی; روند جامعه IT به سمت محتوای فرهنگی پی

اخبار

با توجه به تغییراتی که در سطح دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته و م...