کلید واژه ::

باب

تعداد موارد : 6

حسین علیه السلام، دری از درهای بهشت

حدیث

جايگاه قبر امام حسين عليه السلام درى از درهاى بهشت است....