کلید واژه ::

روز روحانیت و دفاع مقدس

تعداد موارد : 3

علما و روحانیون در دفاع مقدس

آلبوم تصویر

بدون شک حماسه روحانیان در دفاع مقدس، همواره در تاریخ این سرزمین ماندگار و پایدار خواهد ماند. روحانیا...