کلید واژه ::

روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز

تعداد موارد : 1

گناه بزرگ حاج قاسم سلیمانی!; باید او را بکشیم

اخبار

نام قاسم سلیمانی در بسیاری از نقاط جهان خیلی آشنا به نظر می رسد و او در تمامی مناطق خاورمیانه حضور د...