کلید واژه ::

سید مصطفی میرسلیم

تعداد موارد : 7

میرسلیم; روی نظرسنجی ها حساب باز نکنید

اخبار

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: نمی خواهم بگویم نظرسنجی ها در کشور بی اعتبار است اما...

میرسلیم; کوچکترین ملاحظه ای با مفاسد اقتصادی نخواهم داشت

اخبار

نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری: دولت ها باید نوکر مردم باشند و حق ریاست بر مردم را ندارن...

میرسلیم؛ خودرو سازان، مراکز تحقیق و توسعه خود را فعال کنند

اخبار

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری: کارخانه ها و تولیدکنندگان خودرو باید مراکز تحقیق و توسعه...