کلید واژه ::

شوخی به اندازه

تعداد موارد : 2

شوخ طبعی تا کجا؟

گوهرناب

نعمان بن عمرو انصاری که خود یکی از صحابه پیامبر و مردی شوخ طبع بود، دست او را گرفت و اندکی گردانید و...

شرایط و آداب شوخی

مقالات

گرچه مزاح و شوخی در جای خود مطلوب، پسندیده و لازم است، اما عزّت نفس و ارزش انسان ایجاب می کند که شوخ...