کلید واژه ::

فرماندهان آمریکایی

تعداد موارد : 1

فرماندهان آمریکایی درباره حاج قاسم چه می گویند

اخبار

فرماندهان نظامی آمریکا به نقش تعیین کننده سردار سلیمانی در شکل دهی به خاورمیانه امروز اذعان دارند و ...