کلید واژه ::

حل مشکلات

تعداد موارد : 1

اختصاص بودجه به حل مشکلات مردم و ترویج مکتب حاج قاسم

اخبار

دختر شهید حاج قاسم سلیمانی، با صدور بیانیه ای، از دولت خواست بودجه در نظر گرفته شده برای بنیاد مکتب ...