کلید واژه ::

اشک های آیت الله جوادی

تعداد موارد : 1

اشک های آیت الله جوادی در فراق حاج قاسم

اخبار

حضرت آیت الله جوادی آملی در درس خارج فقه خود با اشاره به مجاهدت های مخلصانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیم...