کلید واژه ::

اعتراف یک داعشی

تعداد موارد : 1

اعتراف یک داعشی به وحشتی که حاج قاسم در دلشان انداخت

اخبار

«بارزانی تعریف می کند که داعش به دروازه اربیل رسید. من با آمریکا، ترکیه، انگلیس، فرانسه و حتی عربستا...