کلید واژه ::

تروریست خواندن ترامپ و پنتاگون

تعداد موارد : 1

تصویب طرح ۳ فوریتی مجلس برای تروریست خواندن ترامپ و پنتاگون

اخبار

کلیات و جزئیات طرح سه فوریتی اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر جنایات آمریکا به اتفاق آراء همه نماین...