کلید واژه ::

دیار کریمان

تعداد موارد : 1

دیار کریمان غرق اندوه و ماتم

اخبار

کرمانی ها با دلی خون و چشمانی اشک بار با سردار عزیزشان وداعی تلخ کردند و شهر غرق در اندوه و ماتم شده...