کلید واژه ::

لاهور پاکستان

تعداد موارد : 1

گزارشی از راهپیمایی بزرگ ضد آمریکایی در لاهور پاکستان

اخبار

راهپیمایی بزرگ مردم پاکستان به سمت کنسولگری آمریکا، در پی ترور سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و ی...