کلید واژه ::

سیدالشهدای مقاومت

تعداد موارد : 1

سیدالشهدای مقاومت، شاگرد ممتاز مکتب مسجد

اخبار

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از برجسته ترین تربیت یافتگان مکتب مسجد بود. بزرگ ترین استراتژیست نظامی خ...