کلید واژه ::

جانشین حاج قاسم سلیمانی

تعداد موارد : 1

سردار قاانی، جانشین حاج قاسم سلیمانی در سپاه قدس

اخبار

سردار سلیمانی بیشتر وقت خود را در غرب ایران می گذراند، در حالی که قاآنی بر عکس او بیشتر اوقات در شرق...