کلید واژه ::

آزادی قدس شریف

تعداد موارد : 1

شهادت سردار سلیمانی مقدمه ای برای آزادی قدس شریف خواهد بود

اخبار

شهید سلیمانی یقین داشت که قدس شریف آزاد و اسرائیل محو خواهد گشت و این به وسیله گروه مقاومت که این شه...