کلید واژه ::

مسجد پایگاه ظهور حاج قاسم

تعداد موارد : 1

مسجد پایگاه ظهور حاج قاسم ها است

اخبار

آیت الله تحریری با بیان اینکه سبک زندگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به خوبی تربیت مسجدی را نمایان می...