کلید واژه ::

حقوق مخاصمات مسلحانۀ غیربین المللی

تعداد موارد : 1

قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالا

مقالات

قتل هدفمند، قتلی فراقانونی است که از ازمنۀ پیشین تا کنون برای کسب قدرت و یا حذف مخالفان به کار گرفته...