کلید واژه ::

حکمت و درایت

تعداد موارد : 1

جلوه هایی از سیره عملی شهید حاج قاسم سلیمانی(ره)

مقالات

سردار حاج قاسم سلیمانی به میزانی که در کانون توجه دوست و دشمن قرار داشت، از سوی دوستدارانش به عظیم ت...