کلید واژه ::

کتاب «مردی با آرزو های دوربرد»

تعداد موارد : 1

مجاهدان و دانشمندان گمنام

مصاحبه و گفتگو

روزی که حاج حسن طهرانی مقدم به شهادت رسید؛ در همان روز حاج قاسم که در همسایگی شهید ساکن بود، بلافاصل...