کلید واژه ::

محمد حاج‌محمود

تعداد موارد : 2

ناجی کردستان عراق در حمله داعش

مصاحبه و گفتگو

حاج قاسم نامی است که برای همیشه در تاریخ ایران و منطقه جاودان خواهند ماند، ایشان تاریخی را برای خود،...

ناجی کردستان عراق در حمله داعش

مصاحبه و گفتگو

حاج قاسم نامی است که برای همیشه در تاریخ ایران و منطقه جاودان خواهند ماند، ایشان تاریخی را برای خود،...