کلید واژه ::

هوشینو، فاطمه

تعداد موارد : 1

بانوی مسلمان ژاپنی، ایران آسایش و آرامش

مصاحبه و گفتگو

ژاپن کشور پیشرفته ‌ای است، اما وقتی اهل بیت(ع) نداشته باشد این پیشرفت چه معنایی می ‌تواند داشته باش...