کلید واژه ::

سعیدی، علی

تعداد موارد : 1

ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی

مصاحبه و گفتگو

یکی از نکاتی که راجع به حاج قاسم باید مواظبت شود جلوگیری از چسباندن پیرایه ها به حاج قاسم است و دیگر...