کلید واژه ::

عقود

تعداد موارد : 37

عقود رضایی و تشریفاتی

مقالات

عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق طرفین، به شرط اینکه به نحوی از انحاء بیان و ابراز شده باشد، و...