کلید واژه ::

خامنه ای سید علی

تعداد موارد : 569

سبک زندگی در اندیشه رهبری (استقلال فرهنگی)

مقالات

تقلید از غرب و از بیگانه در سبک زندگی، درست نقطه ی مقابل استقلال فرهنگی است. امروز نظام سلطه بر روی ...