کلید واژه ::

هسته خرما

تعداد موارد : 7

خرما

مقالات مجلات

خرما11 110 فاطمه صالحه شاه نوش فروشانی طلبه جامعة الزهر (س)ـ کارشناس مهندسی محیط زیست مقدمهخرم...

در محضر پیامبر;گفت گویی صمیمانه با پیامبر اعظم حضرت محمد

مقالات مجلات

بله، من برای این که کسی را شاد کنم، با او شوخی می کنم. پس از مدتی گفتم: پرخور کسی است که هسته خرمای ...

هشدارهای اجتماعی(4)اسراف و تبذیر

مقالات مجلات

و مرز در هر کاری که انجام می دهد را اسراف گویند گر چه این معنی در انفاق با در نظر گرفتن ریشه این دو...