کلید واژه ::

امام سجاد (علیه السلام)

تعداد موارد : 177

نقش دعا برآرامش روان با محوریت کارکردهای دعا از دیدگاه امام سجاد (علیه السلام)

مقالات

دعا در واقع راز و نیاز بنده با پروردگار عالمیان است که می تواند باعث لطافت روح و رقت قلبی شود و همچن...

شاخصه های جامعۀ مطلوب در اندیشۀ امام سجاد علیه السلام

مقالات

دستیابی به جامعه مطلوب و آرمانی که انسان را به سعادت برساند، همواره اندیشمندان را به ترسیم آرمان شهر...