کلید واژه ::

ولایت در قرآن

تعداد موارد : 93

سخنرانی آیت الله مصباح یزدی؛ ولایت؛ پیوندی الهی

سخنرانی و روضه

از افتخارات الهی برای جامعه ی ما آن است که حکومت ما مبتنی بر ولایت شد؛ ولایتی که شعاع ولایت اهل بیت ...