کلید واژه ::

آیة الله واعظ‌زاده خراسانی

تعداد موارد : 3

بازتابهای یک گفت وگو

مقالات مجلات

بازتابهای یک گفت وگو11 در شماره 141 مجله حوزه (ویژه روشنفکری حوزوی) آیت اللّه واعظ زاده خراسا...

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی - مصاحبه با آیة الله واعظ زاده خراسانی

مقالات مجلات

اصول این حرکت بر امهات و مسایل اصلی اسلام که مورد اتفاق همه مسلمین است پیشرفت مناسبی را که انتظارش ر...