معرفی کتاب

حقوق اقلیت‌ ها

نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی ناشر : دفتر‌ نشر فرهنگ اسلامی زبان : Persian تعداد بازدید : 81     تاریخ درج : 1397/02/03    

مسأله مناسبات و روابط دار الاسلام با ملت ها و گروه های غیر مسلمان در دو بعد مدنی و بین المللی از مهمترین مسایل سـیاسی اسـلام است که باید با توجه به متون اسلامی و فقه دقیقا مورد بـررسی قـرار گیرد،ازاین رو اثر حاضر انتشار یافته اسـت؛ البـته نـگارنده در مقدمه چاپ سوم تأکید کرده که بـا تـوجه به آغاز تألیف این کتاب در حدود سال 2431 (یعنی در ایام حاکمیت طاغوت) بسیاری از اصـطلاحات و تـعبیرات آن نمی تواند در ارائه واقعیت های اسلامی رسـا و جـالب باشد، ولی مـحتوای کـتاب مـتکی به مبانی فقهی و نظریات فقهای بـزرگ اسـلام است. در خاتمه این اثر،نظریات حضرت امام خمینی (ر ه)در تحریر الوسیله در زمینه مـسایل مـربوط به حقوق اقلیت ها به مباحث کـتاب افزوده شده است.

بـیگانگان بـی پناه (سیری در حقوق موضوعه بین المـلل)، کـلیات، قانون قرارداد ذمه، مسؤولیت های طرفین، تعهدات مسلمین عناوین فصل های این اثرند که فـصل آخـر به طور مطول (در قیاس بـا سـایر فـصل ها)نگاشته شده اسـت.

لینک کوتاه :