معرفی کتاب

اقیانوس مشرق


نویسنده : پور ولی كلشتری، مجید تعداد صفحه : 226 ناشر : انتشارات عهد ما سال انتشار : 1396 زبان : Persian تعداد بازدید : 365     تاریخ درج : 1397/08/12    

هنوز نگاه کنجکاوش به اتاق مجاور است. سعی می کند گوش تیز کند و دوباره بشنود. انگار صدای نالۀ کسی می آید. به زحمت روی دست و زانوهایش می ایستد و خمیده خمیده، پیش می رود. گره پارچۀ پیچیده دور پاهایش باز می شود و چونان سر آزادشدۀ کلاف، دنبالش بر زمین کشیده می شود. آهسته و بی صدا، خودش را به اتاق مجاور می رساند. دست دراز می کند و بااحتیاط، پرده را از برابر اتاق پس می زند. زیر نور لرزان شمع، پینه دوز را می بیند که کنج اتاق نشسته و دست هایش را بلند کرده و با صدایی آهسته، در حال نیایش است. انگار شانه هایش از گریه تکان می خورد. عِمران چشم های خواب زده اش را می مالد و با تعجب نگاهش می کند: این هنگام از شب؟!

دقیقه ای به همین حال می گذرد. پینه دوز رو به دیوار گریه می کند و پیشانی بر خاک می گذارد. عِمران با تعجب نگاهش می کند. پینه دوز در سجده چیزهایی میان گریه می گوید که عِمران نمی فهمد. حرف هایش که تمام می شود، می نشیند و اشک هایش را با پارچه ای سپید پاک می کند و یک «یا علی» می گوید و از جا برمی خیزد. عِمران که تلاش می کند دیده نشود، پرده را می اندازد و خودش را پشت درگاه پنهان می کند. پینه دوز شمع را از برابرش برمی دارد و با قدم هایی آرام و آهسته، به طرف حیاط می رود. عِمران آهسته دست به دیوار می گیرد و روی زانوهایش پیش می رود. ردّی از پارچه، پشت سرش پیداست. به زحمت جلو می رود. دردِ پاهایش بیشتر شده است. لبش را به دندان می گیرد. انگار رمقی در جان ندارد. عرق بر پیشانی اش می نشیند. نفس عمیقی می کشد. به هر زحمتی که هست، خودش را به درگاه حیاط می رساند. پینه دوز را می بیند که بر لب حوض سنگی نشسته است. پینه دوز سر می چرخاند و با تعجب به عِمران نگاه می کند. خیلی زود بر لبش لبخند می نشیند. عِمران در درگاه می نشیند و به دیوار تکیه می دهد.

- داشتم با خودم فکر می کردم در این نیمه شب، چه چیزی ممکن است دلیلی قانع کننده برای گریه های پینه دوزی باشد؟

کلمات کلیدی
مشرق  |  اقیانوس  | 
لینک کوتاه :