معرفی کتاب

عرفان حلقه

عرفان حلقه به عنوان یکی از فرقه هایی که با خاستگاه داخلی در حوزه ی جنبش های معنوی نوین، به وجود آمده، در مدت بیش از ده سال توانسته است در شهرهای گوناگون کشور افرادی را به خود جذب کند که نسبت به سایر فرقه های تشکیل شده با خاستگاه داخلی، گسترش بیشتری پیدا کرده است، پرسش اصلی این یادداشت این است که علل گرایش به عرفان حلقه چه بوده است؟ و نیز مسئله اصلی این تحقیق چیستی ابهامات اساسی عرفان حلقه است. زیربنا بخش اشتراک فکری همه انسان ها بوده، همان گونه که در بخش نظری و عملی عرفان کیهانی(حلقه) به اثبات می رسد، شعور الهی با هوشمندی حاکم بر جهان هستی است که در این شاخه عرفانی مورد بهره برداری قرار می گیرد. بررسی محتواهای آموزشی که از سوی پایه گذاران و مسترهای عرفان حلقه ارائه شده و نیز ابهامات موجود در این فرقه بیشتر گزینه تغییر اسلام و حذف اعتقادات و مناسک را تأیید می کند.

چکیده ماشینی


نویسنده : مظاهری سیف، حمید رضا ناشر : مؤسسه فرهنگی بهداشت معنوی، عصر آگاهی سال انتشار : 1390 زبان : Persian تعداد بازدید : 1549     تاریخ درج : 1396/05/26    

معرفی عرفان حلقه

عرفان حلقه به عنوان یکی از فرقه هایی که با خاستگاه داخلی در حوزه ی جنبش های معنوی نوین، به وجود آمده، در مدت بیش از ده سال توانسته است در شهرهای گوناگون کشور افرادی را به خود جذب کند که نسبت به سایر فرقه های تشکیل شده با خاستگاه داخلی، گسترش بیشتری پیدا کرده است، پرسش اصلی این یادداشت این است که علل گرایش به عرفان حلقه چه بوده است؟ و نیز مسئله اصلی این تحقیق چیستی ابهامات اساسی عرفان حلقه است.مطالب این کتاب به سه بخش کلی تقسیم شده است که بخش نخست آن بخشی است که درصدد اثبات شعور کیهانی است.

نگارنده در مقدمه این بحث یادآور می شود که تقریبا از نیمه دهه 1370 گروهی با نام عرفان حلقه در کشور ما شروع به فعالیت کردند. فردی به نام محمد علی طاهری با همکاری گرهی که شاخص ترین افرادشان، اسماعیل منصوری لاریجانی و خانم ویدا پیرزاده هستند، این فرقه را پایه گذاری کرده و اساسنامه ای را تنظیم نمودند، سپس در قالب دوره های آموزشی که در ابتدا طاهری برگزار می کرد به آموزش عده ای از مردم پرداختند.

در اساسنامه عرفان حلقه آمده است که اعتقادات افراد به دو بخش زیربنا و روبنا تقسیم می شود. زیربنا بخش اشتراک فکری همه انسان ها بوده، همان گونه که در بخش نظری و عملی عرفان کیهانی(حلقه) به اثبات می رسد، شعور الهی با هوشمندی حاکم بر جهان هستی است که در این شاخه عرفانی مورد بهره برداری قرار می گیرد. روبنای فکری نیز شامل دستورالعمل های ادیان، مذاهب، تعاریف و راه های مختلف رسیدن انسان به تعالی است که آن نیز خود می تواند به دو بخش اشتراکی و اختصاصی تقسیم شود. در عرفان کیهانی زیر بنای فکری انسان مورد بررسی اصلی قرار گرفته، در مورد روبنای فکری اشتراکی، تعاریفی پیشنهاد می نماید و با بخش اختصاصی روبنای فکری انسان ها که شامل اعتقادات و مراسم و مناسک مختلف است، برخورد و مداخله ای ندارد.

با این توصیف، عرفان حلقه ایده ای فرافرهنگی و برون دینی است که رنگی از فرهنگ های گوناگون بر آن ننشسته و تعالیم هیچ یک از ادیان در آن اثری نگذاشته است. با توجه به این موضوع چگونه گفته می شود که عرفان کیهانی متکی به عرفان این مرز و بوم است و نیز می نویسد عرفان حلقه عرفانی ایرانی و اسلامی و برخاسته از فرهنگ ماست.

اگر گفته شود که اسلام زیربنای همه ادیان است و از این رو مبنای یک ایده فرادینی و فرافرهنگی قرار گرفته است، به این موضوع توجه می دهیم که اساس اسلام اعتقادات است و مراسم و مناسک خاص از ضروریات این دین هستند. این دین کاملا با ادیان دیگر متفاوت است، به طوری که پیروان ادیان دیگر نمی توانند خود را متعلق به دین بدانند. گذشته از این تأکید بر ایرانی بودن عرفان حلقه، مشکل را دو چندان می کند و تعلق فرهنگی آن را در تضاد بیشتر با ادعای فرافرهنگی بودن قرار می دهد. با وجود این تضاد توسعه ایده عرفان حلقه به تغییر اسلام و حذف اعتقادات و مناسک اسلامی و ارائه اسلامی دیگر منجر خواهد شد و یا به فروپاشی عرفان حلقه خواهد رسید. بررسی محتواهای آموزشی که از سوی پایه گذاران و مسترهای عرفان حلقه ارائه شده و نیز ابهامات موجود در این فرقه بیشتر گزینه تغییر اسلام و حذف اعتقادات و مناسک را تأیید می کند. حتی اگر سرانجام این فرقه به فروپاشی هم برسد، آثار ناگوار آن در زندگی معنوی پیروانش به سادگی جبران نخواهد شد.

اساس، آغاز و انجام این فرقه، درک با شعور بودن عالم هستی است

بخش دوم این کتاب به معرفی عرفان حلقه و بخش سوم کارکردها و شواهد مؤیدی است که برای عرفان حلقه بیان می شود.

در قسمتی از این کتاب به این موضوع اشاره شده است که اساس، آغاز و انجام این فرقه، درک با شعور بودن عالم هستی است. عرفان حلقه با این تعبیر نادقیق که ماده از حرکت و حرکت از شعور آفریده شده، دانش کمال خود را طرح ریزی کرده است. دانش کمال که از سوی حلقه به عنوان زیربنای بخش اشتراک فکری همه انسان ها معرفی می شود، این است که ملکول ها و اتم ها از هوشمندی آفریده شده اند، تبیین مادی و فیزیکی شعور کیهانی که از ماده و حرکت و انرژی به شعور می رسد، باعث یک سوء تفاهم بزرگ، نسبت به کلیدی ترین مفهوم عرفان شده است. وحدت وجود که اساس عرفان و توحید ناب است به جهت رویکرد فیزیکال عرفان حلقه، به تن واحده تأویل شده است..

سراسر عالم هستی رحمت عام الهی است

در بخش دیگری از این نوشتار می خوانیم، از دیدگاه عرفانی، سراسر عالم هستی رحمت عام الهی است، مؤمنان و کافران، خوبان و بدان، حقیقت طلبان و حقیقت ستیزان و حتی شیاطین و فرشتگان غرق در رحمت عام یا رحمت رحمانی هستند، رحمانیت خداوند هیچ مقابل و متضادی ندارد، اما رحمت خاصه یا رحیم بودن خدا، مخصوص خوبان، حقیقت جویان و دوستان خداست و در مقابل آن قهر و غضب الهی است. خداوند با رحمانیتش به شیطان فرصت داده است و به بدکاران زندگی ونعمت می دهد تا خود را تغییر دهند و به رحیمیت خداوند راه یابند، یا در قهر او غوطه ور شوند، بنابراین رحمانیت او هیچ خصوصیتی ندارد و همه را در برگرفته است، از یک جهت هم شامل رحیمیت خدا و هم شامل قهر و غضب اوست و نتیجه برخورداری از رحمانیت هم، هدایت و رشد است و هم گمراهی و اضلال. در عرفان حلقه ادعا این است که پیروان به حلقه های رحمانیت خداوند، متصل می شوند و حقیقت رحمانیت هم فرصتی برای همنشینی با شیاطین و شرارت کردن است و هم مقدمه ای برای هم سخنی با فرشتگان و سیر به سوی معبود، که البته هر کدام از اینها نشانه هایی دارد، اگر در فرصتی که رحمانیت خداوند به انسان داده به رحیمیت بیندیشد و آن را بجوید، به راستی اهل رحمت است و به زودی در آغوش عشق و رحمت خاصه خداوند آرام خواهد گرفت و از او خواهد شنید که ای جان به آرامش رسیده به سوی پروردگارت باز گرد در حالی که شادمان و راضی هستی و او نیز از تو خشنود و راضی است. اما کسانی که به رحمانیت تکیه کرده و در آن فرو مانده اند، مثل شیطان و بلکه شیاطین انسان نما خواهند بود که از فرصت ها و نعمت های الهی برای دور شدن و دشمنی با خدا استفاده می کنند، و مورد قهر و ناخشنودی او قرار می گیرند، عرفان حلقه به اعتراف پایه گذاران آن برای اتصال به حلقه های رحمانی است و در طول این سالها، نه در دوره های آموزشی و نه در کتاب هایشان برای حلقه های رحیمیت تعریف و برنامه ای ارائه نداده است.

عنوان نسبت میان شریعت و طریقت و حقیقت در عرفان حلقه

در بخشی از کتاب با عنوان نسبت میان شریعت و طریقت و حقیقت در عرفان حلقه آمده است، با این که از سوی مرکزیت عرفان حلقه بر التزام به شریعت تأکید می شود، اما عملا بسیاری از سلسله مراتب مربیان چندان پایبند نیستند و حتی بعد از آشنا شدن با عرفان حلقه؛ دلبستگی و پایبندی آنها به شریعت کاهش می یابد. نویسنده در ادامه یادآور می شود که علت این دوگانگی میان گفتار و رفتار، یکی از اصول اساسنامه عرفان حلقه است. در این اصل آمده است، در عرفان کیهانی یا حلقه، مسیر اصلی طریقت است که بر روی این مسیر، که مسیر عمل است از شریعت و حقیقت بر روی آن دریافت صورت می گیرد و در انتها هر سه بر یکدیگر منطبق می گردند..

علل گرایش به عرفان حلقه

حمید رضا مظاهری سیف، در خصوص علل گرایش به عرفان حلقه می نویسد، فعالیت رسانه ای عرفان حلقه هم تبلیغ و شناخت ایجاد می کند و هم اعتماد. چون حضور مستمر یک فرد در رسانه و یا انتشار مطالب متعدد از یک نفر در نشریات انس و شناختی را به وجود می آورد که نتیجه طبیعی آن اعتماد به مطالب، گفته ها و سایر اعمال اوست.

وی هدف از این بررسی را ایمن سازی جامعه از آلودگی به فرقه های مدعی معنویت گرایی است، در صورتی که مردم شخصیت های فرهنگی و فرهیختگان کشور پاسخ این پرسش را بدانند، می توانند از تکرار رویدادهای مشابه پیش گیری کنند.

کلمات کلیدی
عرفان حلقه  |  مظاهری سیف  | 
لینک کوتاه :