معرفی کتاب

تربیت اخلاقی بر بنیاد نظریه ارزش شناسی علامه طباطبایی


نویسنده : حسنی، محمد تعداد صفحه : 208 ناشر : بهریار سال انتشار : 1393 مکان انتشار : دلیجان زبان : فارسی تعداد بازدید : 634     تاریخ درج : 1398/09/03    

معرفی کتاب:

کتاب تربیت اخلاقی بر بنیاد نظریه ارزش شناسی علامه طباطبایی نوشتۀمحمد حسنی ضمن تشریح و تحلیل نظریه ادراکات اعتباری به عنوان هسته اصلی دیدگاه مبتنی بر ارزش شناسی از منظر علامه سید محمدحسین طباطبایی، دلالت های این نظریه در تربیت اخلاقی را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

علامه طباطبایی را می توان از فیلسوفان نوپرداز معاصر دانست. یکی از نظریه های او نظریه ادراکات اعتباری است. با توجه به این که این نظریه از نظریه های بومی و برخاسته از سنّت فلسفی کشور ماست و همچنین با عنایت به قوت و استحکام اندیشه های فلسفی علامه طباطبایی، تلاش این اثر چنین است که نشان دهد، دیدگاه ارزش شناسی علامه چیست؟ خاستگاه و زادگاه ارزش کجاست؟ ارزش ها از چه جنسی هستند؟ آیا محصول و ساخته ذهن هستند؟ یا اموری مستقل از ذهن اند که آدمی به ادراک آن ها موفق می شود؟ یا حالتی دیگر؟ و آیا ارزش ها تاریخی اند؟ یعنی مطلوبیت آن تابع شرایط زمانی و مکانی اند یا غیر تاریخی اند و در تمامی شرایط زمانی و مکانی مطلوبیت دارند؟ این ارزش ها در عرصۀ حیات آدمی چگونه ظاهر می شوند؟ یعنی نقش و جایگاه ارزش ها در تحقق فعل اخلاقی چیست؟ و این بستر ارزش شناسی چه نتایجی در زمینۀ تربیت اخلاقی در خصوص هدف، اصل و روش به دنبال دارد؟

محمد حسنی برای یافتن پاسخ های فوق در فصل نخست این اثر به بررسی پیشینۀ تاریخی مباحث فلسفۀ اخلاق در بین علمای مسلمان پرداخته است. همچنین او بر حسب ضرورت در همین فصل دیدگاه ارزش شناسی فیلسوفان مشهور یونان باستان را نیز به اجمال بررسی کرده است. به عقیده نویسنده این بحث ها برای درک بهتر دیدگاه ارزش شناسی علامه طباطبایی لازم است.

نویسنده در فصل دوم به بررسی دیدگاه ارزش شناسی علامه پرداخته و محور این بررسی نظریۀ اعتباریات (ادراکات اعتباری)، همراه با بحثی از دیدگاه های فلسفی ایشان به ویژه بحث اختیار و عمل است. در فصل سوم، دلالت های نظریۀ ارزش شناسی علامه با رویکرد استنتاجیِ ویژه ای تشریح شده است.

در بخشی از کتاب تربیت اخلاقی بر بنیاد نظریه ارزش شناسی علامه طباطبایی می خوانیم: حُسن به معنای زیبایی و نیکویی است و قبح به معنای بدی و زشتی است. این دو واژه معانی متفاوت دیگری هم دارند. این موضوع در حوزۀ اخلاق در اندیشه متفکران یونان باستان سابقه دارد و همان گونه که گفته شد از دیدگاه سقراط، افلاطون، ارسطو - با تفاوت هایی- قضایای ارزشی و اخلاقی، عقلانی است و ثابت و مطلق هم شمرده می شوند. در عالم اسلامی حُسن و قبح در بحث های کلامی متکلمان سده های اول و دوم، نه از منظر اخلاقی بلکه از منظر دینی آن طرح شد و به سرعت یکی از محوری ترین مسائل کلامی به شمار آمد.

در علم کلام، این سؤال محوری طرح شد که «آیا عقل قادر است نسبت به بدی و خوبی اعمال داوری نماید؟» این پرسش به آن سبب بود که جواب پرسش دیگری را بیابند و این پرسش عبارت بود از این که «آیا می توان مبانی احکام دین را که خداوند وضع کرده است از طریق عقل درک و فهم کرد؟» اگر عقل این توانایی را داشت، می شد بر اساس این اصل بسیاری از احکام دینی را به گونه ای عقلانی تأیید کرد. در غیر این صورت باید به دنبال بنیادی دیگر برای اثبات احکام بود. اشاعره در این جهت حرکت کردند و با طرح این موضوع که عقل قادر به درک حُسن و قبح اعمال نیست، مدعی شدند حُسن و قبح اعمال و احکام، الهی و شرعی است. تعیین کنندۀ خوبی و بدی اعمال، خداوند است. به بیان ساده تر این که هر چه خداوند فرمان به انجام آن دهد حُسن و نیک است و هر چه از آن نهی کرده است قبیح (زشت) است، نه آن که هر چه حسن و نیک است خداوند به آن امر می کند و برعکس. این دو نظر با وجود ظاهر مشابه، با هم تفاوتی اساسی دارند. در دیدگاه اول ملاک حُسن و قبح، تعلق داشتن و نداشتن امر الهی به فعل است. در دومی ملاک حُسن و قبح را در درون اعمال و افعال می بیند. این نیکی و زشتی (حُسن و قبح) در اعمال ذاتاً وجود دارد و انسان در این صورت قادر است این خصوصیت ذاتی اعمال را بشناسد.

فهرست مطالب

دیباچه

مقدمه

فصل اول: پیشینه تاریخی

سابقه بحث در یونان باستان

سقراط

افلاطون

ارسطو

پیشینۀ مباحث ارزش شناسی نزد فیلسوفان مسلمان

تمایز عقل عملی و نظری

مشهورات منطقی

حُسن و قبح عقلی و شرعی

ضرورت در احکام اخلاقی

فصل دوم: دیدگاه ارزش شناسی علامه طباطبایی

دیدگاه فلسفی علامه طباطبایی

دیدگاه هستی شناختی علامه

دیدگاه انسان شناختی علامه

دیدگاه شناخت شناسی علامه

نظریۀ ارزش شناسی علامه طباطبایی

جایگاه وجودی ارزش ها

نحوۀ تکوین ارزش ها

نسبی و مطلق بودن ارزش ها از دیدگاه علامه

فعل اخلاقی

فصل سوم: دلالت های نظریۀ ارزش شناسی علامه در تربیت اخلاقی

رویکرد استنتاج در فلسفه تعلیم و تربیت

رابطۀ روش استنتاج با نظریۀ ارزش شناسی علامه طباطبایی

چگونگی استنتاج تربیت اخلاقی از نظریۀ ارزش شناسی علامه

قیاس عملی نخست

قیاس عملی دوم

قیاس عملی سوم

مبانی ارزش شناسی

هدف های سطح سوم یا ویژه

اصول تربیت اخلاقی

روش اساسی تربیت اخلاقی (رویکرد)

روش های تربیت اخلاقی متناسب با رویکرد دعوت

مقایسه دیدگاه تربیت اخلاقی علامه با دیدگاه های دیگر

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

کلمات کلیدی
معرفی کتاب  | 
لینک کوتاه :