گوهر ناب  /  داستان ها و حکایات  /  حکایات پندآموز

غرور و عجب، مقصد

مثل ها و پندهای خواندنی دارای اشارات تاریخی، نکات تازه و ظریف برای تبیین مسائل اعتقادی و فکری و القای شایسته مطلب است که حکایت ظریف زیر را می خوانید.

منبع : کتاب مثل ها و پندها؛ حائری شیرازی، محی الدین تعداد بازدید : 321     تاریخ درج : 1394/06/18    

آن کسی که مقصدی در پیش دارد؛ تا آنگاه که در حال سیر به سوی مقصد است، قسمت های طی نشده را می بیند. اما آنگاه که پشت به مقصد نمود، قسمت های طی شده را خواهد دید. مقصدی که شما نیمی از آن را پشت سر گذارده اید و نیمی از آن را در پیش رو دارید، طبیعتاً تا در حال سیر هستید نیمه سیر نشده را می بینید، اما همین که پشت به مقصد نمودید نیمه سیر شده را خواهید دید. همچنین است حال و هوای آن کس که رفته ها و نرفته، کرده ها و نکرده های خویش را می بیند. آن کس که رفته ها و کرده های خود را می بیند باور کند که پشت به مقصد دارد و آن کس که نرفته ها و نکرده ها را می نگرد تردیدی نداشته باشد که رو به مقصد دارد.

کلمات کلیدی
مقصد  |  حکایت پندآموز  |  عجب و غرور  | 
لینک کوتاه :