علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن سوم  /  علی بن محمد اشعری قمی

جایگاه


تعداد بازدید : 40     تاریخ درج : 1390/10/06    

نهال زندگی علی بن محمد اشعری، در محیطی شکوفا شد که انوار عشق و حبّ اهل بیت(ع) در آن تابان بود. او در این فضای معنوی به یادگیری آموزه های دینی و اخبار اهل بیت(ع) پرداخت و به چنان جایگاهی رسید که در ردیف محدّثان نام آور شیعه قرار گرفت.

دقیق ترین دانشور آشنا با شرح راویان شیعی یعنی نجاشی، در منزلت این محدّث چنین می نگارد:

علی بن محمد بن حفص بن عبید بن حمید مولی سائب بن مالک اشعری ابوقتاده قمی، عمرش به درازکشید، و او چهره ای موجّه است.[1]

ترجمه نویسان بعد از نجاشی از دیر زمان، تا به امروز به نقل سخن نجاشی بسنده و آن را بدون هیچ گونه اشکالی، تأیید نموده اند.

صحابی امام(ع)

نجاشی در دو مورد، هم در شرح حال این راوی برجسته و هم در ترجمه فرزند او به صراحت نگاشته است:

ابوقتاده قمی روی عن ابی عبدالله جعفر بن محمد(ع) و عن ابی الحسن موسی(ع)؛ این محدّث از یاران دو تن از امامان بزرگوار شیعه است و از آنان روایت می کند.[2]

شیخ طوسی در کتاب رجال خود، نامی از این مرد بزرگوار نیاورده بدین سبب، محقق بزرگوار شیخ محمدتقی شوشتری، صاحب کتاب ارزشمند قاموس الرجال به شیخ طوسی انتقاد کرده که چرا نام ابوقتاده را در شمار یاران امامان ذکر نکرده است.[3]

به هرحال از سخن نجاشی آشکار است که ابوقتاده بدون واسطه از محضر مقدس معصوم(ع) کسب فیض نموده؛ اما روایاتی که از این محدّث در کتاب های روایتی موجود است، همه با واسطه از امام(ع) نقل شده است.

پی نوشت ها:

[1] رجال نجاشی، ص 194.

[2] همان.

[3] قاموس الرجال، ج ص.

لینک کوتاه :