علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  سید احمد خاتمی

تالیفات


تعداد بازدید : 122     تاریخ درج : 1393/08/28    

این طلبه ناچیز در کنار تحصیل، مکتوباتی نیز داشته ام که محورم در تدوین آن ها نیاز زمان بوده است.

1. آثار به چاپ رسیده

کتابها

1. ابعاد جنگ در فرهنگ اسلام؛ 2. سیمای نفاق در قرآن؛ 3. رسالت خواص؛ 4. عبرت های عاشورا؛ 5. مدیریّت در قرآن و حدیث؛ 6. شایعه از نظر قرآن و حدیث؛ 7. اخلاق سیاسی؛ 8. سیری در سیره سیاسی امام علی(ع)؛ 9. امر به معروف و نهی از منکر(دو جلد)؛ 10. سیمای حماسی امام سجّاد(ع)؛ 11. سازمان دهی و تشکّل در سیره امام هادی(ع)؛ 12. نگاهی به مبانی تفکر امامخمینی پیرامون ولایت فقیه.

مقالات

مقالات قرآنی

1. «اخلاق اجتماعی در قرآن»؛ 2. «قرآن و عدالت»؛ 3. «حزب اللّه از نگاه قرآن»؛ 4. «جامعه نمونه در قرآن»؛ 5. «خانواده نمونه در قرآن».

این مقالات در روزنامه کیهان به چاپ رسیده است

6. «آداب در قرآن» (در 25 مقاله).

این مقالات در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است.

مقالات اخلاقی
اخلاق فردی

7. «عشق به خداوند»؛ 8. «بصیرت»؛ 9. «انقطاع اïلی اللّه و توکّل و آثار آن»؛ 10. «بیماری های دل»؛ 11. «بیماری های اخلاقی»؛ 12. «نگاه گناه آلود»؛ 13. «ریشه گناهان»؛ 14. «تنبلی علل ناکامی»؛ 15. «پیرامون شب قدر و آداب آن»؛ 16. «نگرانی و راه زدودن آن»؛

این مقالات نیز در روزنامه کیهان به چاپ رسیده است.

17. «اخلاص»(نه مقاله)؛ 18. «تهذیب نفس» حدود بیست مقاله در هفتهنامه سپهر منتشر شده است.اخلاق اجتماعی

19. «وحدت و تفرقه و عوامل آن»؛ 20. «هتک شخصیّت، بدگمانی، تجسّس، غیبت و...»؛ 21. «تواضع و جلوه آن»؛ 22. «حریم پدر و مادر و وظیفه آن»؛ 23. «حریم مؤمنان»؛ 24. «توصیه ای مهم در روابط اجتماعی»؛ 25. «آداب مجلس»؛ 26. «کمک به مستمندان و ویژگی های انفاق ارزشمند»؛ 27. «رفاقت و دوستی و آداب آن»؛ 28. «استقامت و نقش آن»؛ 29. «اصلی ترین رسالت والدین»؛ 30. «ویژگی های شوهر نمونه»؛ 31. «ویژگی های همسر نمونه»؛ 32. «انتقاد و انتقادسازنده»؛

این مجموعه مقالات در روزنامه کیهان به مناسبت ایّام ماه مبارک رمضان به چاپ رسیده است.

مقالات تاریخی

33. «سخنی پیرامون سیره پیامبر(ص)»؛ 34. «سیره پیامبر در رابطه با خداوند»؛ 35. «سیمای امام علی(ع) در نهج البلاغه»؛ 36. «اخلاق اجتماعی امام علی(ع)»؛ 37. «علی در قرآن»؛ 38. «امام علی(ع) و شوق شهادت»؛ 39. «شهادت از دیدگاه امام علی(ع)»؛ 40. «هشت ویژگی امام علی(ع)»؛ 41. «امام علی(ع) و انجام تکلیف الهی»؛ 42. «امام علی(ع) و عدالت»؛ 43. «امام علی(ع) الگوی بردباری»؛

این مجموعه مقالات در روزنامه کیهان به چاپ رسیده است.

44. «رهبری و مشروعیّت آن از دیدگاه امام علی(ع)»؛

این مقاله در مجلّه حکومت اسلامی چاپ شده است.

45. «روشن بینی امام علی(ع)»؛

این مقاله در مجلّه پاسدار اسلام چاپ شده است.

46. «جامعیّت امام علی(ع)»؛

این مقاله در ره توشه به چاپ رسیده است.

47. «ناکثین در نهج البلاغه»؛

مقاله مفصّلی است که در مجموعه کاوشی در نهج البلاغه به چاپ رسیده است.

48. «درس هایی از مکتب فاطمه(س)»؛

49. «سیمای فاطمه(س) از دیدگاه امام خمینی(ره)»؛

این دو مقاله در کنگره بزرگ داشت منزلت زن عرضه شد و در روزنامه کیهان نیز به چاپ رسیده است.

50. «پیرامون صلح امام مجتبی(ع)»؛ 51. «اخلاق اجتماعی امام مجتبی(ع)»؛ 52. «امامان شیعه: و نهضت عاشورا» (پنج مقاله)؛ 53. «عبرت های عاشورا» (سه مقاله)؛

گفتنی است که سه مقاله اخیر در روزنامه کیهان به چاپ رسید و مقاله ای به همین عنوان در ره توشه به چاپ رسیده است.

54. «سیمای حماسی امام سجاد(ع)»؛

این مقاله در ره توشه به چاپ رسیده است.

55. «امام صادق(ع) و نهضت فرهنگی»؛

این مقاله در روزنامه کیهان به چاپ رسیده است.

56. «انتظار و آثار سازنده آن»؛ 57. «عصر عزّت اسلام»؛ 58. «ویژگی های یاران مهدی(عج)»؛

این مقالات در روزنامه کیهان به چاپ رسیده است.

59. «ویژگی های ممتاز امام خمینی(ره)»؛

این مقاله در روزنامه رسالت به چاپ رسیده است.

60. «قرآن از دیدگاه امام خمینی(ره)» (دو مقاله)؛

این دو مقاله در روزنامه کیهان به چاپ رسیده است.

61. «امام خمینی(ره) و جوانان»؛

این مقاله در مجلّه پاسدار اسلام به چاپ رسیده است.

62. «غروب خورشید فقاهت» (زندگینامه آیه اللّه العظمی گلپایگانی)؛

این مقاله در ویژه نامه روزنامه کیهان به چاپ رسیده است.

63. «علاّ مه طباطبائی اسوه اخلاق و ولاء»؛ 64. «شهید مطهّری شهید مبارزه با التقاط»؛

این دو مقاله در مجلّه پیام انقلاب به چاپ رسیده است.مقالات فقهی

65. «فقه سیاسی از دیدگاه شیخ مفید»؛ 66. «فقه الاخلاق از دیدگاه شیخ انصاری»؛

این دومقاله در کنگره شیخ انصاری به چاپ رسیده است.

67. «نقش زمان و مکان در فقه»؛

این مقاله در کنگره امام خمینی و نقش زمان و مکان در فقه به چاپ رسیده است.

68. «پیرامون نماز»؛

این مقاله در مجلّه پاسدار اسلام به چاپ رسیده است.

69. «نقش رهبری»؛

این مقاله در کنگره امام و نهضت عاشورا به چاپ رسیده است.

مقالات متفرّقه

70. «سخنی با مدّاحان اهل بیت»؛

71. «مباحثی پیرامون شیوه تحصیل در حوزه علمیّه»؛

این دو مقاله در روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسیده است.

72. «مجموعه مقالات پیرامون ماه مبارک رمضان»؛

که در روزنامه کیهان به چاپ رسیده است.

73. «مجموعه مقالات پیرامون جنگ از دیدگاه قرآن و حدیث»؛

که در مجلّه پیام انقلاب به چاپ رسیده است.

74. «مجموعه مقالات پیرامون سیره سیاسی امام علی(ع)»؛

این مقالات هم اینک در مجلّه پاسدار اسلام چاپ می شود و بخشی از آن ها در کتابی تحت عنوان سیره سیاسی امام علی(ع) چاپ شد و بخش دیگر آن هنوز بهصورت کتاب در نیامده است

75. مجموعه مقالات تحت عنوان «مدخلی بر سیره امامان شیعه:»؛

این مقالات در نشریه کویر به چاپ رسیده است.

76. «پاسخ به بیانیّه مجمع روحانیون مبارز»؛

این مقالات در روزنامه رسالت و هفته نامه شما به چاپ رسیده است.

77. «صفات و ویژگیهای پیامبر(ص) در قرآن»؛

78. «خاتمیّت»؛

79. «امامت».

این سه مقاله در مجموعه تقویّت مبانی اعتقادی به چاپ رسیده است.

2. آثار به چاپ نرسیده

آثار فارسی

1. سیره نبوی(ص)؛

2. سیره امامان:؛

3. شرح دعای مکارم الاخلاق؛

4. اخلاق اداری.

آثار عربی

1. کتاب الحج؛

2. کتاب القصاص؛

3. کتاب الدیات؛

4. بحثی پیرامون صلات مسافر؛

5. الاسیر فی الفقه الاسلامی؛

6. تقریرات دروس اساتید.

3. آثار در دست چاپ

1. مجموعه چهارده مقاله پیرامون امام علی(ع)؛

2. مجموعه مباحث اخلاقی؛

3. تربیت در مکتب انبیا؛

4. مجموعه مباحث پیرامون امام زمان (عج) تدریس شده در مدرسه حجّتیّه؛

5. مجموعه مباحث پیرامون ولایت فقیه تدریس شده در مدرسه حجّتیّه؛

6. اسباب النّزول؛

7. مبانی تربیت اسلامی؛

8. رساله ای پیرامون ولایت مطلقه فقیه؛

9. خانواده از دیدگاه اسلام.

مصاحبه ها، سخنرانی ها و نوارها

1. مصاحبه با مجلّه پیام حوزه در باره حوزه؛ 2. مصاحبه با روزنامه کیهان در باره حوزه؛ 3. مصاحبه با روزنامه رسالت در زمینه اصلاحطلبی؛ 4. مصاحبه با روزنامه رسالت در باره نوروز؛ 5. سخن رانی در مجموعه تحصّن؛ 6. مصاحبه در باره آقای فلسفی، نشریه بلاغ مبین؛ 7. «تساهل و تسامح دینی» چاپ شده در کتاب تسامح آری یا نه؟؛ 8. «امر به معروف و نهی از منکر» چاپ شده در مجموعه نظارت صالحان؛ 9. «اسلام و مقتضیات زمان» چاپ شده در روزنامه اطلاعات و...؛ 10. مصاحبه پیرامون «امام علی(ع)» که در روزنامه جوان چاپ شد.

گفتنی است در بسیاری از موارد، درس های تفسیر، تاریخ و نهج البلاغه بنده ضبط شده است که اکنون حدود 1280 نوار از درس تفسیر آن در دست رس است.

همچنین نوار درس های سیره پیامبر(ص)، سیره امام علی(ع)، سیره حضرت زهرا(س)، سیره امام حسن(ع)، سیره امام حسین(ع) تا امام زمان (عج) نیز موجود است که متأسّفانه به خاطر نداشتن امکانات از کیفیّت پایینی برخوردار است و برخی از نوارها نیز مفقود شده است.

نیز برخی از نوارهای درس های نهج البلاغه و نوار درس های متفرّقه در ماه مبارک رمضان نیز موجود است.

لینک کوتاه :