علما و مفاخر  /  علما و بزرگان دینی  /  قرن پانزدهم  /  محمد محمدی نیك

حافظ قرآن

تعداد بازدید : 27     تاریخ درج : 1393/08/28    

او در ایام تحصیل موفق به حفظ بیست وپنج جزء قرآن كریم شد و در تاریخ 28 / 9 / 1364

هنگامی كه مسئولیت وزارت اطلاعات را بعهده داشت به فضل خداوند متعال حفظ كل قرآن

كریم را تكمیل نمود.

لینک کوتاه :