دسترسی آسان به احکام شرعی برگرفته از رساله های عملیه و استفتائات تعدادی از مراجع معظم تقلید بر اساس فهرست موضوعات و ریز موضوعات.

مراجع عظام حیّ که متن رساله عملیه يا کتاب استفتائات آنها ارائه شده است عبارتند از: آيات عظام: خامنه ای، مکارم شیرازی، سیستانی، وحید خراسانی، نوری همدانی، مظاهری، شبیری زنجانی و سبحانی(ادام الله ظلهم).

و مراجع متوفی که متن رساله يا استفتائات آنها ارائه شده است عبارتند از: امام خمينی، فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی و بهجت(رضوان الله علیهم). البته با توجه به ارائه متن کتاب رساله سیزده مرجع فتاوای آيات عظام: اراکی، گلپایگانی، خویی و تبریزی(قدس سرهم) هم در دسترس است.