احكام روزه

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1314 -  در هر سال واجب است همۀ افراد مكلّف يك ماه مبارك رمضان را به شرحى كه در مسائل آينده گفته مى‌شود روزه بدارند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1315 -  روزه آن است كه انسان براى اطاعت فرمان خدا، از اذان صبح تا مغرب، از چيزهايى كه روزه را باطل مى‌كند و شرح آن در مسائل بعد مى‌آيد خوددارى كند.

نيت در روزه

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1316 -  روزه از عبادات است و لازم است با نيّت به جا آورده شود، در موقع نيّت لازم نيست به زبان بگويد، يا از قلب خود بگذراند همين اندازه كه در نظرش اين باشد كه براى اطاعت فرمان خدا از اذان صبح تا مغرب كارهايى كه روزه را باطل مى‌كند ترك نمايد كافى است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1317 -  بايد احتياطاً كمى قبل از اذان صبح و كمى هم بعد از مغرب، از انجام اين كارها خوددارى كند تا يقين حاصل كند كه تمام اين مدّت را روزه داشته است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1318 -  كافى است كه در هر شب از ماه مبارك رمضان براى روزۀ فردا نيّت كند، ولى بهتر است كه در شب اوّل ماه، علاوه بر اين، نيّت روزۀ همۀ ماه را نيز بنمايد.

مطالعه بیشتر در مورد نيت در روزه

باطل كننده هاى روزه(مبطلات روزه)

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1335 -  كارهايى كه روزه را باطل مى‌كند بنابر احتياط نُه چيز است:
1- خوردن و آشاميدن، 2- جماع، 3- استمناء، 4- دروغ بستن به خدا و پيغمبر صلى الله عليه و آله و ائمّه عليهم السلام ، 5- رساندن غبار غليظ به حلق، 6- فرو بردن سر در آب، 7- باقى ماندن بر جنابت يا حيض يا نفاس تا اذان صبح، 8- اماله كردن با مايعات، 9- قى كردن عمدى.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

چنانچه انسان شک در مغرب یا اذان صبح داشته باشد، انجام مبطلات چه حکمی دارد؟

هرگاه انسان شک دارد مغرب شده یا نه نمى ‏تواند افطار کند و اگر افطار کند هم قضا دارد و هم کفّاره، ولى اگر شک کند که صبح شده یا نه مى ‏تواند کارهایى که روزه را باطل مى ‏کند انجام دهد و تحقیق کردن نیز واجب نیست.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

استفاده از قطره ی چشم برای روزه دار چه حکمی دارد؟

ریختن دوا در چشم‏ کراهت دارد ؛ امّا اگر یقین دارد به فضای حلق می رسد و فرو می رود برای روزه اشکال دارد.

مطالعه بیشتر در مورد باطل كننده هاى روزه(مبطلات روزه)

خوردن و آشاميدن

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1336 -  خوردن و آشاميدن از روى عمد روزه را باطل مى‌كند، خواه از چيزهاى معمولى باشد مانند نان و آب و يا غير معمولى مانند برگ درختان، كم باشد يا زياد، حتّى اگر مسواك را از دهان بيرون آورده، دوباره داخل دهان كند و رطوبت آن را فرو برد روزه‌اش باطل مى‌شود، مگر آن‌كه رطوبت مسواك كم باشد و در آب دهان از بين برود.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1337 -  اگر هنگامى كه مشغول خوردن غذا يا نوشيدن آب است بفهمد صبح شده، بايد آنچه را در دهان است بيرون آورد و اگر عمداً فرو برد روزه‌اش باطل است و كفّاره نيز دارد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1338 -  خوردن و آشاميدن از روى سهو و فراموشى روزه را باطل نمى‌كند.

مطالعه بیشتر در مورد خوردن و آشاميدن

جماع

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1345 -  «جماع» (نزديكى با زن) روزۀ هر دو طرف را باطل مى‌كند، هرچند فقط به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد و اگر كمتر از آن باشد و منى هم بيرون نيايد باطل نمى‌شود و هرگاه شك كند كه اين مقدار داخل شده يا نه روزه‌اش صحيح است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1346 -  هرگاه از روى فراموشى جماع كند و يا از روى اجبار بطورى كه هيچ اختيارى نداشته باشد، روزه باطل نمى‌شود، ولى چنانچه در بين جماع يادش بيايد، يا اجبار برطرف شود، بايد فورا ترك كند و الّا روزۀ او باطل است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر مرد با زن روزه دار نزدیکی کند جنب از حرام محسوب می گردد؟

در فرض سوال، جنب از حرام است.

مطالعه بیشتر در مورد جماع

استمناء و انزال منى

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1347 -  اگر روزه دار با خود كارى كند كه منى از او بيرون آيد روزه‌اش باطل مى‌شود، امّا اگر بى‌اختيار در حال خواب يا بيدارى بيرون آيد، روزه باطل نمى‌شود.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1348 -  هرگاه روزه دار مى‌داند كه اگر در روز بخوابد محتلم مى‌شود، يعنى در خواب منى از او بيرون مى‌آيد، جايز است بخوابد و چنانچه محتلم شود براى روزۀ او اشكالى ندارد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1349 -  هرگاه روزه دار در حال بيرون آمدن منى از خواب بيدار شود واجب نيست از بيرون آمدن آن جلوگيرى كند.

مطالعه بیشتر در مورد استمناء و انزال منى

دروغ بستن به خدا و پيغمبر

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1354 -  هرگاه روزه‌دار دروغى به خدا و پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و جانشينان معصوم او عليهم السلام نسبت دهد خواه با گفتن باشد، يا نوشتن، يا اشاره و مانند آن، بنابر احتياط واجب روزه‌اش باطل مى‌شود، هر چند بلافاصله توبه كند. دروغ بستن به ساير انبيا و فاطمۀ زهرا عليها السلام نيز همين حكم را دارد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1355 -  هرگاه بخواهد خبرى را نقل كند كه از راست يا دروغ بودن آن اطّلاعى ندارد، بايد از كسى كه آن خبر را گفته، يا از كتابى كه در آن نوشته شده نقل نمايد، مثلاً بگويد: فلان راوى چنين مى‌گويد و يا در فلان كتاب چنان نوشته شده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود...

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1356 -  اگر چيزى را به اعتقاد اينكه راست است از قول خدا يا پيغمبر صلى الله عليه و آله نقل كند و بعد بفهمد دروغ بوده روزه‌اش صحيح است، ولى بعكس اگر چيزى را دروغ مى‌دانست و به خدا و پيغمبر نسبت داد و بعداً معلوم شد صحيح بوده، روزه‌اش اشكال دارد.

مطالعه بیشتر در مورد دروغ بستن به خدا و پيغمبر

رساندن غبار غليظ به حلق

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1360 -  رساندن غبار غليظ به حلق هرگاه در حلق تبديل به گِل شود و فرو رود روزه را باطل مى‌كند، در غير اين صورت روزه صحيح است، خواه غبار چيزى باشد كه خوردن آن حلال است مانند آرد، يا غبار چيزى كه خوردن آن حرام است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1361 -  هرگاه به واسطۀ باد يا جارو كردن زمين، غبار غليظى برخيزد و بر اثر عدم مواظبت به حلق برسد، روزه‌اش باطل مى‌شود (همانطور كه در مسألۀ قبل آمد).

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1362 -  لازم است تمام افراد از كشيدن سيگار و استعمال هر گونه دخانيات در هر حال پرهيز كنند بعلاوه سبب باطل شدن روزه مى‌شود بنابر احتياط واجب و نيز احتياط آن است كه روزه‌دار بخار غليظ را نيز به حلق نرساند، ولى رفتن به حمّام اشكال ندارد، هرچند فضاى حمّام را بخار گرفته باشد.

مطالعه بیشتر در مورد رساندن غبار غليظ به حلق

فرو بردن سر در آب

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1365 -  روزه دار بنابر احتياط واجب تمام سر را عمداً در آب فرونبرد، حتّى اگر بقيّۀ بدن بيرون از آب باشد، امّا اگر تمام بدن و قسمتى از سر زير آب برود ولى مقدارى از سر بيرون باشد روزه باطل نمى‌شود، فرو بردن سر در مايعاتى مانند گلاب و آبهاى مضاف ديگر حكم آب مطلق را دارد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1366 -  اگر نصف سر را يك‌دفعه و نصف ديگر را دفعۀ ديگر، در آب فرو برد، روزه‌اش صحيح است، ولى اگر تمام سر را زير آب ببرد امّا مقدارى از موها بيرون بماند روزه‌اش اشكال دارد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1367 -  كسى كه براى نجات غريق مجبور است سر را در آب فرو ببرد روزه‌اش اشكال دارد، ولى به عنوان نجات جان مسلمانى اين كار واجب است و بعداً قضا كند.

مطالعه بیشتر در مورد فرو بردن سر در آب

باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1371 -  اگر شخص جنب عمداً تا صبح غسل نكند بنابر احتياط واجب روزه‌اش باطل است ولى اگر توانايى بر غسل ندارد يا وقت تنگ است تيمّم نمايد، امّا اگر از روى عمد نباشد روزه‌اش صحيح است و زنى كه از حيض يا نفاس پاك شده و تا اذان صبح غسل نكرده در حكم كسى است كه باقى بر جنابت مانده است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1372 -  باطل شدن روزه به خاطر بقاء بر جنابت مخصوص روزۀ ماه رمضان و قضاى آن است و در روزه‌هاى ديگر موجب بطلان نمى‌شود.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1373 -  اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش كند و بعد از يك يا چند روز يادش بيايد، بايد روزۀ هر چند روزى را كه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد، مثلاً اگر نمى‌داند سه روز جنب بوده يا چهار روز، بايد سه روز را قضا كند و قضاى روز چهارم احتياط مستحبّ است.

مطالعه بیشتر در مورد باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح

اماله كردن

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1388 -  تنقيه (اماله كردن) با مايعات روزه را باطل مى‌كند هر چند براى معالجۀ بيمارى و از روى ناچارى باشد، ولى استعمال شيافها براى معالجه اشكال ندارد و احتياط واجب آن است كه از استعمال شيافهايى كه براى تغذيه است خوددارى شود.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اماله کردن به چه معناست؟

تنقیه (اماله کردن) به معنای داخل کردن داروى مایع در بدن، از طریق مخرج غائط با ابزار مخصوص می باشد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

تنقیه (اماله کردن) در حال روزه چه حکمی دارد؟

تنقیه (اماله کردن) با مایعات روزه را باطل مى ‏کند هر چند براى معالجه بیمارى و از روى ناچارى باشد، ضمنا استعمال پماد شامل این حکم نمی شود و روزه را باطل نمی کند.

مطالعه بیشتر در مورد اماله كردن

قى كردن

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1389 -  قى كردن از روى عمد روزه را باطل مى‌كند، هرچند براى نجات از مسموميّت و درمان بيمارى و مانند آن باشد، ولى قى كردن بدون اختيار يا از روى سهو روزه را باطل نمى‌كند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1390 -  اگر در شب چيزى بخورد كه مى‌داند در روز بى‌اختيار قى مى‌كند روزه باطل نمى‌شود، ولى احتياط مستحب اين است كه چنين كارى نكند و اگر كرد، روزه را قضا نمايد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1391 -  واجب نيست روزه دار با فشار آوردن به خود از قى كردن خوددارى كند، ولى اگر ضرر و مشقّتى نداشته باشد بهتر است جلوگيرى كند.

مطالعه بیشتر در مورد قى كردن

احكام مبطلات روزه

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1394 -  هرگاه يكى از امور نه‌گانه‌اى كه قبلاً گفته شد سهواً يا بدون اختيار به جا آورد روزه‌اش صحيح است، ولى جنب اگر بخوابد و تا اذان صبح غسل نكند روزه‌اش به شرحى كه قبلاً گفته شد اشكال دارد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1395 -  اگر روزه دار سهواً يكى از كارهايى كه روزه را باطل مى‌كند انجام دهد و بعد به گمان اينكه روزه‌اش باطل شده دوباره يكى از آنها را عمداً به جا آورد روزه‌اش باطل نمى‌شود، ولى احتياط مستحب قضاى آن است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1396 -  اگر چيزى را به زور در گلوى روزه دار بريزند، يا سر او را در آب فرو برند، روزه‌اش باطل نمى‌شود، ولى اگر مجبورش كنند كه خودش افطار كند، مثلاً به او بگويند اگر غذا نخورى ضرر جانى يا مالى به تو مى‌زنيم و او براى جلوگيرى از ضرر، غذا بخورد روزه‌اش باطل مى‌شود.

مطالعه بیشتر در مورد احكام مبطلات روزه

آنچه براى روزه دار مكروه است

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1398 -  چند كار براى روزه دار مكروه است از جمله:
1- ريختن دوا در چشم
2- سرمه كشيدن در صورتى كه مزه يا بوى آن به حلق برسد.
3- انجام كارهايى كه باعث ضعف مى‌شود، مانند خون گرفتن و حمّام رفتن.
4- انفيه كشيدن اگر نداند به حلق مى‌رسد، ولى اگر بداند به حلق مى‌رسد جايز نيست.
5- بو كردن گياههاى معطّر
6- نشستن زن در آب، بنابر احتياط
7- استعمال شياف بنابر احتياط
8- تر كردن لباس بر بدن
9- كشيدن دندان و هر كارى كه سبب خون آمدن از دهان و موجب ضعف شود.
10- مسواك كردن با چوب تازه
11- بوسيدن همسر بدون قصد بيرون آمدن منى و هر كارى كه شهوت را به حركت در آورد، امّا اگر به قصد بيرون آمدن منى باشد روزۀ او باطل مى‌شود.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

کشیدن سرمه برای روزه دار چه حکمی دارد؟

سرمه کشیدن روزه را باطل نمی کند و چنانچه مزه یا بوی آن به حلق برسد مکروه است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

انجام آزمایش خون یا اهدای خون در حال روزه چه حکمی دارد؟

اهدای خون و انجام آزمایش برای روزه دار مانعی ندارد ولی با توجه به این که باعث ضعف می شود کراهت دارد.

مطالعه بیشتر در مورد آنچه براى روزه دار مكروه است

مواردى كه قضا و كفاره واجب است

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1399 -  كارهايى كه روزه را باطل مى‌كند اگر عمداً و با علم و اطّلاع انجام دهد، علاوه بر اينكه روزۀ او باطل مى‌شود و قضا دارد، كفّاره نيز دارد؛ ولى اگر به خاطر ندانستن مسأله باشد كفّاره ندارد، ولى احتياط آن است كه قضا كند. همچنين هرگاه انسان شك دارد مغرب شده يا نه.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1400 -  هرگاه به واسطۀ بى‌اطّلاعى و ندانستن مسأله، كارى را انجام دهد كه مى‌داند حرام است، ولى نمى‌دانسته است كه روزه را باطل مى‌كند بنابر احتياط كفّاره بر او واجب است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

در چه صورتی اگر روزه دار مبطلی انجام بدهد، روزه ی او صحیح است و لازم به قضای آن نیست؟

در چند صورت قضاى روزه لازم نیست: الف) هرگاه چیز دیگرى غیراز مایعات را در دهان ببرد و بى ‏اختیار فرو رود، یا آب داخل بینى کند و بى اختیار فرو رود. ب) در ماه رمضان اگر بعد از تحقیق یقین کند صبح نشده و چیزى بخورد و بعد معلوم شود صبح بوده است. ج) اگر فراموش کرده که روزه است و آب را فرو برد. د) اگر براى وضو آب در دهان کند و بى‏اختیار فرو رود. ه) کسى با همسر خود بازى کند و اطمینان داشته باشد که با این کار منى خارج نمى‏شود و تصادفاً خارج شود. و) در صورتى که در شب ماه رمضان جنب باشد و بخوابد؛ ولى در خواب اوّل بیدار نشود.

مطالعه بیشتر در مورد مواردى كه قضا و كفاره واجب است

كفاره روزه

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1401 -  كفّارۀ روزه يكى از سه چيز است: آزاد كردن يك بنده، يا دو ماه روزه گرفتن، يا شصت فقير را سير كردن (و اگر به هر كدام يك «مُد» كه تقريباً 750 گرم است گندم يا جو يا مانند آنها بدهد كافى است). و در زمان ما كه بنده آزاد كردن موضوع ندارد در ميان دو چيز ديگر مخيّر است و به جاى گندم مى‌تواند مقدار نانى بدهد كه گندم آن به اندازۀ يك «مُد» است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1402 -  هرگاه هيچ يك از اين سه كار ممكن نشود هر چند «مُد» كه مى‌تواند به فقرا اطعام كند و اگر نتواند بايد 18 روز روزه بگيرد و اگر نتواند هر چند روز كه مى‌تواند به جا آورد و اگر نتواند استغفار كند و همين اندازه كه در قلب بگويد: «أستغفر اللّٰه» كافى است و واجب نيست بعداً كه قدرت پيدا كرد كفّاره را بدهد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1403 -  كسى كه شصت روزه را براى كفّاره انتخاب كرده، احتياط واجب آن است كه 31 روز آن را پى‌درپى به جا آورد، ولى در 18 روز كه در بالا گفته شد پى‌درپى به جا آوردن لازم نيست.

مطالعه بیشتر در مورد كفاره روزه

مواردى كه فقط قضاى روزه واجب است

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1423 -  در چند صورت فقط قضاى روزه لازم است و كفّاره واجب نيست:
1- در صورتى كه در شب ماه رمضان جُنُب باشد و بخوابد و بيدار شود و براى بار دوم يا سوم بخوابد و بيدار نشود، در اين صورت احتياط واجب قضاى روزه است. امّا اگر در خواب اوّل بيدار نشود، قضا ندارد و روزه‌اش صحيح است.
2- هرگاه كارى كه روزه را باطل مى‌كند انجام ندهد، ولى نيّت روزه نكرده باشد يا قصد كند كه روزۀ خود را بخورد، يا با ريا روزه را باطل نمايد.
3- هرگاه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش كند و با همان حال يك يا چند روز روزه بگيرد بنابر احتياط واجب.
4- در ماه رمضان بدون آن كه تحقيق كند صبح شده يا نه، كارى كه روزه را باطل مى‌كند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، همچنين اگر بعد از تحقيق شك يا گمان كند كه صبح شده است؛ ولى اگر بعد از تحقيق يقين كند صبح نشده، و چيزى بخورد، بعد معلوم شود كه صبح بوده، قضا واجب نيست.
5- هرگاه كسى بگويد صبح نشده و هنوز وقت باقى است و انسان به گفتۀ او كارى كه روزه را باطل مى‌كند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده، در اينجا نيز قضا لازم است، ولى اگر بعد از تحقيق يقين كند صبح نشده و چيزى بخورد بعد معلوم شود صبح بوده قضا واجب نيست.
6- كسى بگويد صبح شده و انسان به گفتۀ او يقين نكند يا خيال كند شوخى مى‌كند و كارى كه روزه را باطل مى‌كند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده.
7- هرگاه شخص عادلى خبر دهد مغرب شده و او افطار كند بعد معلوم شود مغرب نبوده است.
8- هرگاه در هواى صاف به واسطۀ تاريكى يقين كند مغرب شده و افطار كند بعد معلوم شود مغرب نبوده.
9- هرگاه براى خنك شدن، يا بدون هدف، آب در دهان بگرداند و بى‌اختيار فرو رود بايد قضا كند، امّا اگر فراموش كرده كه روزه است و آب را فرو برد قضا ندارد، همچنين اگر براى وضو آب در دهان كند و بى‌اختيار فرو رود قضا بر او واجب نيست.
10- كسى كه با همسر خود بازى كند بدون اينكه قصد استمناء داشته باشد و منى از او خارج شود، ولى اگر اطمينان داشت كه با اين كار منى خارج نمى‌شود و تصادفا خارج شد روزه‌اش صحيح است و قضا ندارد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1424 -  الف) هرگاه چيز ديگرى غير از مايعات را در دهان ببرد و بى‌اختيار فرو رود يا آب داخل بينى كند و بى‌اختيار فرو رود.
ب) در ماه رمضان اگر بعد از تحقيق يقين كند صبح نشده و چيزى بخورد و بعد معلوم شود صبح بوده است.
ج) اگر فراموش كرده كه روزه است و آب را فرو برد.
د) اگر براى وضو آب در دهان كند و بى‌اختيار فرو رود. ه‍ ) كسى با همسر خود بازى كند و اطمينان داشته باشد كه با اين كار منى خارج نمى‌شود و تصادفاً خارج شود.
و) در صورتى كه در شب ماه رمضان جنب باشد و بخوابد ولى در خواب اوّل بيدار نشود.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1425 -  مضمضه كردن زياد براى روزه‌دار مكروه است و بعد از مضمضه بايد آب خارجى را از دهان بيرون بريزد و بهتر است سه مرتبه آب دهان را بيندازد و اگر بداند به واسطۀ مضمضه بى‌اختيار آب وارد گلويش مى‌شود نبايد مضمضه كند.

مطالعه بیشتر در مورد مواردى كه فقط قضاى روزه واجب است

احكام روزه قضا

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1427 -  روزه‌هايى كه در حال جنون به جا نياورده بعد از عاقل شدن لازم نيست قضا كند، همچنين اگر كافرى مسلمان شود قضاى روزه‌هاى گذشته واجب نيست، امّا اگر مسلمانى مرتد شود و دوباره برگردد و مسلمان شود روزه‌هاى دوران مرتد بودن را بايد قضا نمايد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1428 -  هرگاه به واسطۀ مستى روزۀ او ترك شده بايد قضا كند، هرچند مادّۀ مست‌كننده را از روى اشتباه و يا براى معالجه خورده باشد، بلكه اگر نيّت روزه را قبلاً كرده بعد در حال مستى روزه را تمام كند بنابر احتياط واجب بايد قضا نمايد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1429 -  روزه‌هايى كه به خاطر مسافرت يا بيمارى و مانند آن ترك شده بايد قضا كند، امّا اگر نداند تعداد روزه‌هاى فوت شده چه اندازه بوده، كافى است مقدارى كه يقين دارد قضا كند و اضافه بر آن واجب نيست، هرچند احتياط مستحبّ است.

مطالعه بیشتر در مورد احكام روزه قضا

احكام روزه مسافر

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1440 -  شخص مسافر (با شرايطى كه در مسألۀ نماز مسافر گفته شد) نبايد روزه بگيرد، و بطور كلّى در هر موردى نماز شكسته است روزه را بايد ترك كرد و در جايى كه نماز را بايد تمام بخواند (مانند كسى كه شغلش مسافرت است و يا در محلّى قصد ماندن ده روز كرده) بايد روزه را بگيرد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1441 -  مسافرت در ماه رمضان حرام نيست، ولى اگر براى فرار از روزه باشد مكروه است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1442 -  هرگاه روزۀ روز معيّنى غير از ماه رمضان بر انسان واجب باشد (مثل اينكه نذر كرده نيمه شعبان را روزه بگيرد) بنابر احتياط واجب نبايد در آن روز مسافرت كند، و اگر در سفر است چنانچه امكان دارد در جايى قصد توقّف ده روز كند و آن روز را روزه بگيرد.

مطالعه بیشتر در مورد احكام روزه مسافر

كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1450 -  مرد و زن پير كه روزه گرفتن براى آنها مشكل است مى‌توانند روزه را ترك كنند، ولى بايد براى هر روز يك مد (تقريباً 750 گرم) گندم يا جو و مانند اينها به فقير دهند و بهتر آن است به جاى گندم و جو نان را انتخاب كنند و در اين صورت احتياط واجب اين است به اندازه‌اى باشد كه گندم خالص آن مقدار يك مد شود.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1451 -  كسانى كه به خاطر پيرى روزه نگرفته‌اند اگر در فصل مناسبى كه هوا ملايم و روزها كوتاه است بتوانند قضاى آن را به جا آورند احتياط آن است كه آن را قضا كنند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1452 -  روزه بر كسانى كه مبتلا به بيمارى استسقاء هستند، يعنى زياد تشنه مى‌شوند و توانايى روزه گرفتن را ندارند و يا براى آنها بسيار مشكل است واجب نيست، ولى بايد براى هر روز يك مدّ طعام كه در مسألۀ قبل به آن اشاره شد كفّاره بدهند و بهتر است كه بيش از مقدار ضرورت آب نياشامند و اگر بعداً بتوانند قضا كنند احتياط واجب قضا كردن است.

مطالعه بیشتر در مورد كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست

راه ثابت شدن اول ماه

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1456 -  اوّل ماه از پنج طريق ثابت مى‌شود:
1- ديدن ماه با چشم، امّا ديدن با دوربين و وسايل ديگرى از اين قبيل كافى نيست.
2- شهادت عدّه‌اى كه از گفتۀ آنها يقين پيدا شود (هر چند عادل نباشند، همچنين هر چيزى كه مايۀ يقين گردد).
3- شهادت دو مرد عادل، ولى اگر اين دو شاهد صفت ماه را بر خلاف يكديگر بگويند، يا نشانه‌هايى بدهند كه دليل بر اشتباه آنهاست به گفتۀ آنها اوّل ماه ثابت نمى‌شود.
4- گذشتن سى روز تمام از اوّل ماه شعبان كه اوّل ماه رمضان با آن ثابت مى‌شود، يا گذشتن سى روز تمام از اوّل ماه رمضان كه اوّل ماه شوال ثابت مى‌شود (البتّه اين در صورتى است كه اوّل ماه قبل مطابق همين طرق ثابت شده باشد).
5- حكم حاكم شرع، به اين صورت كه براى مجتهد عادلى اوّل ماه ثابت شود و سپس حكم كند كه آن روز اوّل ماه است، در اين صورت پيروى از او بر همه لازم است، مگر كسى كه يقين به اشتباه او دارد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1457 -  اوّل ماه به وسيلۀ تقويمها و محاسبات منجّمين ثابت نمى‌شود، هرچند آنها اهل اطّلاع و دقّت باشند، مگر اينكه از گفتۀ آنها يقين حاصل گردد، همچنين بلند بودن ماه و دير غروب كردن آن دليل بر اين نمى‌شود كه شب قبل شب اوّل ماه بوده است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1458 -  اگر در شهرى اوّل ماه ثابت شود براى شهرهاى ديگر كه با آن نزديك است كافى است و همچنين شهرهاى دور دستى كه افق آنها با هم متّحد است، همچنين اگر در بلاد شرقى ماه ديده شود براى كسانى كه در بلاد غربى نسبت به آنها باشند كافى است (مثل اينكه اوّل ماه در مشهد ثابت شود مسلّماً براى كسانى كه در تهران هستند كافى است ولى عكس آن كفايت نمى‌كند).

مطالعه بیشتر در مورد راه ثابت شدن اول ماه

روزه هاى حرام و مكروه

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1462 -  دو روز از سال روزه‌اش حرام است: عيد فطر (اوّل ماه شوّال) و عيد قربان (دهم ماه ذى الحجّه).

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1463 -  روزه گرفتن زن (روزۀ مستحبّى) در صورتى كه حقّ شوهرش از بين برود بدون اجازۀ او جايز نيست، و اگر حقّ او از بين نرود نيز، بنابر احتياط واجب بايد با اجازۀ شوهر باشد، همچنين روزۀ مستحبّى اولاد اگر اسباب اذيّت پدر و مادر شود جايز نيست، ولى اجازه گرفتن از آنها لازم نمى‌باشد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1464 -  كسى كه مى‌داند روزه براى او ضرر دارد بايد روزه را ترك كند و اگر روزه بگيرد صحيح نيست، همچنين اگر يقين ندارد امّا احتمال قابل توجّهى مى‌دهد كه روزه براى او ضرر دارد، خواه اين احتمال از تجربۀ شخصى حاصل شده باشد يا از گفتۀ طبيب.

مطالعه بیشتر در مورد روزه هاى حرام و مكروه

روزه هاى مستحب

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1470 -  روزۀ تمام روزهاى سال، غير از روزه‌هاى حرام و مكروه كه در بالا گفته شد، مستحبّ است، ولى بعضى از روزها تأكيد بيشترى دارد از جمله:
1- پنجشنبۀ اوّل و آخر هر ماه و اوّلين چهارشنبه بعد از روز دهم ماه، حتّى اگر كسى اينها را به جا نياورد مستحبّ است قضا كند.
2- سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.
3- تمام ماه رجب و شعبان و اگر نتواند قسمتى از آن را روزه بگيرد، هر چند يك روز باشد.
4- روز بيست و چهارم ذى الحجّه و بيست و نهم ذى القعده.
5- روز اوّل ذى الحجّه تا روز نهم، ولى اگر به واسطۀ ضعف روزه نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند روزۀ آن روز مكروه است.
6- عيد سعيد غدير (هيجده ذى الحجّه).
7- روز اوّل و سوم و هفتم محرم.
8- روز تولّد پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله (17 ربيع الاول).
9- روز مبعث رسول خدا صلى الله عليه و آله (27 رجب).
10- روز عيد نوروز.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1471 -  هرگاه كسى روزۀ مستحبّى بگيرد واجب نيست آن را به آخر برساند و هر موقع بخواهد مى‌تواند روزۀ خود را بخورد، بلكه اگر برادر مؤمنى او را به غذا دعوت كند مستحبّ است دعوت او را قبول كرده در اثناء روز افطار نمايد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

وقت نیت کردن برای روزه ی مستحبی تا چه زمانی می باشد؟

وقت نیّت براى روزه مستحبّى در تمام مدت روز ادامه دارد حتّى اگر مختصرى به مغرب باقى مانده باشد و تا آن موقع چنانچه کارهایى که روزه را باطل مى ‏کند انجام نداده است مى ‏تواند نیّت روزه مستحبّى کند و روزه او صحیح است.

مطالعه بیشتر در مورد روزه هاى مستحب

موارد استحباب اجتناب از مبطلات

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1472 -  براى شش گروه روزه گرفتن ممكن (صحيح) نيست هرچند مستحبّ است اعمالى كه روزه را باطل مى‌كند ترك كنند:
1- مسافرانى كه در سفر روزۀ خود را خورده‌اند و پيش از ظهر به وطن يا جايى كه مى‌خواهند ده روز اقامت كنند وارد شوند.
2- مسافرانى كه بعد از ظهر به وطن يا محلّ اقامت مى‌رسند.
3- بيمارانى كه قبل از ظهر بهبودى يابند، ولى كارى كه روزه را باطل مى‌كند قبلاً انجام داده‌اند و نمى‌توانند روزه بگيرند.
4- بيمارانى كه بعد از ظهر خوب شوند هرچند تا آن ساعت چيزى نخورده‌اند.
5- زنانى كه در بين روز از عادت ماهانه، يا نفاس پاك شوند.
6- افراد غير مسلمانى كه در روز ماه رمضان بعد از ظهر مسلمان شوند، ولى اگر قبل از ظهر باشد و چيزى نخورده باشند احتياط واجب آن است كه روزه بگيرند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1473 -  مستحبّ است روزه‌دار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار بخواند، ولى اگر حضور قلب ندارد، يا كسى منتظر اوست، بهتر است اوّل افطار كند، امّا بقدرى كه بتواند نماز را در وقت فضيلت به جا آورد.

مطالعه بیشتر در مورد موارد استحباب اجتناب از مبطلات

پرسش‌های مرتبط با احكام روزه

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

گرفتن روزه برای مسلمانان چه حکمی دارد؟

در هر سال واجب است همه افراد مکلّف یک ماه مبارک رمضان را روزه بدارند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

روزه در اصطلاح شرع به چه معنا می باشد؟

روزه آن است که انسان براى اطاعت فرمان خدا، از اذان صبح تا مغرب، از چیزهایى که روزه را باطل مى‏کند خوددارى کند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

جایگاه روزه در دین اسلام چگونه می باشد؟

روزه یکى از عبادتهاى مهمّ اسلامى است که در هر سال تنها به مدّت یک ماه، ماه مبارک رمضان، بر مسلمانان واجب مى شود. و یکى از بهترین روشهاى خودسازى و تهذیب نفس است. روزه از معدود عباداتى است که گناه بزرگ ریاو خودنمایى نمى تواند در آن نفوذ کند; زیرا شخصى که اهل روزه است و لیاقت بار یافتن به این ضیافت الهى را دارد هرگز به غیر از خدا به دیگرى فکر نمى کند، و شخصى که لیاقت این عبادت بزرگ را ندارد و اهل روزه نیست، بلکه اهل ریاو خودنمایى است، لازم نیست روزه بگیرد و تظاهر کند، بلکه بدون این که روزه بگیرد بدروغ خود را روزه دار نشان مى دهد! روزه از ارکان پنجگانه اسلام، ابزار رسیدن به تقوا، سپر آتش جهنّم، موجب سلامتى انسان، و خلاصه یکى از بهترین ابزار ترقّى و قرب الى الله است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

وظیفه ی دخترانی که تازه به سن تکلیف رسیده اند اما به علّل ضعف جسمانی توانایی روزه گرفتن را ندارند، چیست؟

دختران با تمام شدن نه سال قمری (8 سال و 8 ماه و 25 روز شمسی) بالغمیشوند، ولی چنانچه قادر بر انجام برخی از تکالیف مثل روزه نباشند، انجام آن برای آنها واجب نیست. و اگر تا ماه رمضان سال بعد قادر بر قضای آن هم نباشند، قضا نیز ندارد، ولی برای هر روز باید فقیری را سیر کنند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر دختر از مرجعی که فتوا به وجوب روزه از 13 سالگی می دهد تقلید کند. چنانچه اکنون بخواهد مقلد حضرت عالی شود حکم روزه های که از سن 9 سالگی بجا نیاورده است، چه می باشد؟

اگر واقعا در تقلیدش درست عمل کرده بوده است نسبت به گذشته وظیفه ای ندارد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

تکلیف فرد خوابیده، مجنون و بیهوش در مورد روزه چیست؟

معمولا خواب اختیاری است و جنون اختیاری نیست، اما اغماء نه جنون است و نه خواب. روایات متعددی داریم که روزه از آنها ساقط است اما اگر نیمی از روز باشد و قبل از آن نیت کرده باشد احتیاط واجب آن است که قضا کنند اما اگر تمام روز باشد از او ساقط است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

آیا رضایت پدر یا شوهر برای روزه گرفتن لازم می باشد؟

روزه ماه مبارک رمضان واجب است و در تکالیف واجب، رضایت و عدم رضایت ایشان شرط نیست و فرد باید طبق تکلیف خود عمل کند و روزه بگیرد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگرشوهر راضی نباشد که زن روزه بگیرد و زن راتهدید به جدایی کند،وظیفه چیست؟

در فرض سوال روزه بگیرد و هرگاه شوهر از او خوردن غذا و ... را خواست انجام دهد و بعد قضای آن روز را بجا آورد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

افرادی که در شهرهای زندگی می کنند که دارای آب و هوای خیلی گرمی است از آنجایی که روزه در تابستان در آن مناطق طاقت فرسا است و انسان را از فعالیت های روزمره باز میدارد،وظیفه ی آنها چیست؟

مردم معمولاً در فصل تابستان نیز روزه می گیرند و به کارهای زندگی (البته بصورت سبک تر) ادامه می دهند ولی چنانچه بعضی افراد ضعیف باشند و طاقت روزه پی در پی نداشته باشند می توانند یک در میان روزه بگیرند و در زمستان بقیه را قضا کنند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

این جانب با یکى از باشگاه هاى فوتبال اروپا قرار داد یک ساله امضا کرده ام؛ و قاعدتاً بایستى در تمام برنامه هاى ورزشى و تمرین هاى سخت بدنى، که لازمه پیروزى تیم در مسابقات آتى است، حضور داشته باشم. از آن جا که بخشى از تمرینات سخت بدنى در ماه مبارک رمضان واقع خواهد شد و امکان انجام آن با زبان روزه میسّر نیست و از سوى دیگر مسؤول باشگاه مى گوید: «شما انسان متدیّن و مؤمنى هستید، و ما میلیونها خرج شما کرده، و وقت شما را از قبل خریده ایم، و در صورت خوددارى شما از شرکت در تمرینات و شکست تیم، از شما راضى نیستیم و لهذا با توجّه به این که شما در این سال از ما حقوق مى گیرید، و متعهّد به ما هستید نباید روزه بگیرید، آیا مى توانم براساس قرار داد با آن باشگاه و به منظور تعهّد به آن تیم، براى پیروزى در مسابقات ـ که مستلزم افطار روزه است ـ روزه نگیرم، و سال بعد قضا کنم؟

در شان یک مسلمان نیست که اقدام به عقد چنین قرار دادى کند زیرا این قرار داد شرعاً باطل است و باید به دیگران گفت که عقیده مذهبى ما چنین اجازه اى نمى دهد و اگر راهى ندارید، مى توانید روز اوّل را به مسافرت مثلا یک ساعته بروید و برگردید و بازهم قبل از ده روز سفرى مانند آن انجام دهید، البتّه به شرط این که بخواهید مدّت طولانى مثلا یکسال، در آن محل بمانید.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

وظیفه ی افرادی که دارای مشاغل سخت هستند مانند نانوا، کشاورز،در مورد روزه چیست؟

سختی کار مجوز افطارروزه نمی گردد و چنانچه بتواند، باید ساعت کاری خود را تغییر دهد و یا در ماه رمضان کارهای سبک تری انجام دهد. در غیر این صورت، تنها مجوز افطاراین است که در برخی روزها (مثلا هفته ای 3-4 روز) قبل از ظهر به مقدار مسافت شرعی از شهر خارج و در آنجا افطارکند و برگردد و تا ماه رمضان سال آینده قضای آن را بجا آورد

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

جوانانی که در ایام ماه رمضان امتحانان سرنوشت سازی دارند و اگر بخواهند روزه بگیرند نمی توانند درس بخوانند، آیا می توانند روزه را ترک نموده و در ایام دیگر قضا نمایند؟

درس خواندن مجوز افطارروزه نمی گردد و چنانچه بتواند، باید ساعت مطالعه خود را تغییر دهد و به فاصله زمانی افطارتا سحر و یا زمانهائی که توان بیشتری برای درس خواندن دارد موکول نماید. در غیر این صورت، تنها مجوز افطاراین است که در برخی روزها (مثلا هفته ای 3-4 روز) قبل از ظهر به مقدار مسافت شرعی از شهر خارج و در آنجا افطارکند و برگردد. و تا ماه رمضان سال آینده قضای آن را بجا آورد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

آیا لازم است که روزه را با نیت و به قصد قربت به جا آورد؟

روزه از عبادات است و لازم است با نیّت به جا آورده شود، در موقع نیّت لازم نیست به زبان بگوید، یا از قلب خود بگذراند همین اندازه که در نظرش این باشد که براى اطاعت فرمان خدا از اذان صبح تا مغرب کارهایى که روزه را باطل مى‏ کند ترک نماید کافى است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

چگونه شخص می تواند اطمینان کند که تمام روز را روزه گرفته است؟

باید احتیاطاً کمى قبل از اذان صبح و کمى هم بعد از مغرب، از انجام مبطلات روزه خوددارى کند تا یقین حاصل کند که تمام این مدّت را روزه داشته است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

افرادی هستند که باید خود را برای مسابقات ورزشی آماده نمایند و اگر بخواهند در ماه رمضان روزه بگیرند،دچار ضعف بدنی می شوند، آیا می توانند روزه را ترک نموده و در ایام دیگر سال قضا نمایند؟

ورزش کردن مجوز افطارروزه نمی گردد و چنانچه بتواند، باید ساعت ورزش خود را تغییر دهد و به فاصله زمانی افطارتا سحر و یا زمان هائی که توان بیشتری برای ورزش کردن دارد موکول نماید. در غیر این صورت، تنها مجوز افطاراین است که در برخی روزها (مثلا هفته ای 3-4 روز) قبل از ظهر به مقدار مسافت شرعی از شهر خارج و در آنجا افطارکند و برگردد. و تا ماه رمضان سال آینده قضای آن را بجا آورد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

آیا می توان در شب اول ماه رمضان، برای تمام ماه نیت روزه کرد؟

کافى است که در هر شب از ماه مبارک رمضان براى روزه فردا نیّت کند، ولى بهتر است که در شب اوّل ماه، علاوه ی ‏براین، نیّت روزه همه ماه را نیز بنماید.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

آیا برای نیت کردن روزه ماه رمضان زمان خاصی تعیین شده است؟

نیّت وقت معیّنى ندارد، بلکه هر موقعى تا قبل از اذان صبح نیّت کند کافى است و همین که براى خوردن سحرى برمى‏ خیزد، اگر از او سوال شود منظورت چیست؟ بگوید: «قصد روزه دارم» کافى است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

چنانچه فردی نیت روزه را در ماه رمضان فراموش نماید وظیفه ی او چیست؟

اگر در ماه رمضان نیّت را فراموش کند چنانچه تا قبل از اذان ظهر یادش بیاید و فوراً نیّت کند و کارى که روزه را باطل مى کند انجام نداده باشد روزه اش صحیح است، امّا اگر بعد از ظهر نیّت کند صحیح نیست.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

چنانچه فردی بخواهد روزه ای غیر از ماه رمضان بگیرد، لازم است تعیین نماید که چه روزه ای است؟

هرگاه کسى بخواهد روزه‏اى غیر از روزه ماه رمضان به‏ جا آورد باید آن را معیّن کند، مثلًا نیّت کند روزه قضا مى‏ گیرم، یا روزه نذر به جا مى‏ آورم .

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر در ماه رمضان نیت روزه ی غیر ماه رمضان نماید، چه حکمی دارد؟

در ماه مبارک رمضان همین اندازه که نیّت کند فردا را روزه مى ‏گیرم کافى است، بلکه اگر نداند ماه رمضان است یا بداند و فراموش کند و روزه دیگرى را قصد کند روزه ماه رمضان حساب مى‏ شود، ولى اگر عمداً در ماه مبارک رمضان نیّت روزه غیر ماه رمضان را کند (در حالى که مى ‏داند در ماه رمضان روزه غیر ماه رمضان صحیح نیست) روزه او باطل است، یعنى نه از رمضان حساب مى ‏شود و نه از غیر آن.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

چنانچه فردی قبل از اذان صبح نیت نماید و بعدا بیهوش شود و در اثناء روز به هوش آید، روزه ی او چه حکمی دارد؟

اگر پیش از اذان صبح نیّت روزه کند و بعد بیهوش یا مست شود و در بین روز به هوش آید در حالى که هیچ کار خلافى به جا نیاورده، احتیاط واجب آن است روزه آن روز را تمام کند و قضاى آن را هم به جا آورد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

چنانچه بچه ای قبل یا بعد از اذان صبح بالغ شود، وظیفه ی او در مورد روزه چیست؟

اگر کودکى پیش از اذان صبح بالغشود باید روزه بگیرد و اگر بعد از اذان بالغشود و کارى که روزه را باطل کند انجام نداده باشد احتیاط واجب آن است که روزه را بگیرد و بعد هم قضا کند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

چنانچه فردی روزه ی قضا یا واجب دیگری بر عهده ی او باشد، آیا می تواند روزه ی مستحبی بگیرد؟

کسى که روزه قضاى ماه رمضان یا روزه واجب دیگرى (مثل روزه نذر یا قسم ) بر ذمّه دارد جایز نیست روزه مستحبّى بگیرد و اگر فراموش کند و روزه مستحبّى بگیرد چنانچه قبل از ظهر یادش بیاید مى ‏تواند نیّت خود را به روزه واجب برگرداند، ولى اگر بعد از ظهر باشد روزه او باطل است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

آیا شخصی که اجیر شده است می توان روزه ی مستحبی بگیرد؟

کسى که براى روزه ی میّت اجیرشده است مى ‏تواند براى خودش، روزه مستحبّى بگیرد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر شخص کافری در ماه رمضان قبل از اذان ظهر مسلمان شود، وظیفه ی او چیست؟

هرگاه کافرى در ماه رمضان پیش از ظهر مسلمان شود چنانچه تا آن وقت کارى که روزه را باطل مى‏ کند انجام نداده، بنابر احتیاط واجب روزه بگیرد و قضا هم ندارد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

چنانچه بیماری قبل یا بعد از اذان ظهر بهبود یابد، وظیفه ی او چیست؟

اگر مریض پیش از ظهر خوب شود و کارى که روزه را باطل مى‏ کند انجام نداده باشد باید نیّت روزه کند و بنابراحتیاط واجب قضا هم نماید، ولى اگر بعد از ظهر خوب شود روزه آن روز واجب نیست فقط باید قضاى آن را به جا آورد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

چنانچه فرد بین روز آخر شعبان و اول ماه رمضان شک داشته باشد، وظیفه ی او چیست؟

یوم الشک یعنى روزى که انسان شک دارد آخر ماه شعبان است یا اوّل ماه رمضان، روزه آن واجب نیست و اگر بخواهد روزه بگیرد باید نیّت ماه شعبان‏ کند، یا اگر روزه قضا به ذمه دارد نیّت قضا کند و چنانچه بعداً معلوم شود ماه رمضان بوده از رمضان حساب مى‏شود، ولى اگر در اثناء روز بفهمد باید فوراً نیّت خود را به روزه ماه رمضان برگرداند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر فردی در روزه واجب مانند ماه رمضان یا روزه ی نذری مردد در نیت شود، روزه ی او چه حکمی دارد؟

هرگاه در ماه رمضان یا هر روزه واجب معیّن دیگر، از نیّت روزه برگردد، یا مردّد شود که روزه بگیرد یا نه، روزه ‏اش باطل مى ‏شود،ولی کفاره ندارد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر فردی در روزه واجب معین مثل روزه ماه رمضان قصد خوردن نماید، حکم روزه ی او چیست؟

اگر شخص نیّت کند چیزى که روزه را باطل مى ‏کند به جا آورد، مثلًا تصمیم بر خوردن غذا بگیرد، روزه ‏اش باطل مى‏ شود، هرچند اصلًا غذا هم نخورد، مگر این‏که در آن حال توجّه نداشته باشد که فلان عمل روزه را باطل مى‏ کند، هر چند در هر صورت کفاره ندارد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر فردی در روزه واجب غیرمعین مثل روزه ی قضا قصد خوردن نماید، حکم روزه ی او چیست؟

در روزه واجبى که وقت آن معیّن نیست (مانند روزه قضا) اگر قصد کند یکى از مبطلات روزه را انجام دهد یا مردّد شود که به جا آورد یا نه، چنانچه به جا نیاورد و پیش از ظهر دوباره نیّت کند روزه ‏اش صحیح است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر فردی در روزه مستحبی قصد خوردن نماید، حکم روزه ی او چیست؟

در روزه مستحب اگر قصد کند یکى از مبطلات روزه را انجام دهد یا مردّد شود که به جا آورد یا نه، چنانچه به جا نیاورد و دوباره نیّت کند روزه ‏اش صحیح است، هر چند نزدیک غروب آفتاب باشد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

چنانچه فردی شب نیت نماید که فردا روزه بگیرد اما تا بعد از ظهر خواب بماند، آیا می تواند از روزه ی خود انصراف بدهد و آن را باطل نماید؟

در صورتی که شب نیت کرده است و بعد از ظهر از خواب بیدار شده نمی تواند از ادامه روزه منصرف شود مگر در صورتی که روزه برایش ضرر داشته باشد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگركسی در یوم شك نیت روزه ي نذری و هم روزه ی پیشواز رمضان نماید، آیا این کار صحیح است؟

در فرض سوال، می تواند نیت نذر کند، اگر بعد معلوم شود رمضان بوده روزه رمضان محسوب می شود.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

چنانچه فردی بداند مثلا امروز روز اول ماه رمضان است و عمدا نیت دوم ماه را بکند، روزه او چه حکمی دارد؟

اشکالی ندارد و روزه صحیح است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر فردی روزه ی قضا گرفته باشد اما نمی داند به نیت خودش بوده یا به نیت شخص دیگری، وظیفه ی او چیست؟

فعلا به نیت روزه ی خودش محسوب کند و بنابر احتیاط واجب قضای آن را هم بجا آورد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

افرادی هستند که باید خود را برای مسابقات ورزشی آماده نمایند و اگر بخواهند در ماه رمضان روزه بگیرند، دچار ضعف بدنی می شوند، آیا می توانند روزه را ترک نموده و در ایام دیگر سال قضا نمایند؟

ورزش کردن مجوز افطار روزه نمی گردد و چنانچه بتواند، باید ساعت ورزش خود را تغییر دهد و به فاصله زمانی افطار تا سحر و یا زمان هائی که توان بیشتری برای ورزش کردن دارد موکول نماید. در غیر این صورت، تنها مجوز افطار این است که در برخی روزها (مثلا هفته ای 3-4 روز) قبل از ظهر به مقدار مسافت شرعی از شهر خارج و در آنجا افطار کند و برگردد. و تا ماه رمضان سال آینده قضای آن را بجا آورد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

گرفتن روزه برای مسلمانان چه حکمی دارد؟

در هر سال واجب است همه افراد مکلّف یک ماه مبارک رمضان را روزه بدارند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

روزه در اصطلاح شرع به چه معنا می باشد؟

روزه آن است که انسان براى اطاعت فرمان خدا، از اذان صبح تا مغرب، از چیزهایى که روزه را باطل مى‏کند خوددارى کند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

جایگاه روزه در دین اسلام چگونه می باشد؟

روزه یکى از عبادتهاى مهمّ اسلامى است که در هر سال تنها به مدّت یک ماه، ماه مبارک رمضان، بر مسلمانان واجب مى شود. و یکى از بهترین روشهاى خودسازى و تهذیب نفس است. روزه از معدود عباداتى است که گناه بزرگ ریا و خودنمایى نمى تواند در آن نفوذ کند; زیرا شخصى که اهل روزه است و لیاقت بار یافتن به این ضیافت الهى را دارد هرگز به غیر از خدا به دیگرى فکر نمى کند، و شخصى که لیاقت این عبادت بزرگ را ندارد و اهل روزه نیست، بلکه اهل ریا و خودنمایى است، لازم نیست روزه بگیرد و تظاهر کند، بلکه بدون این که روزه بگیرد بدروغ خود را روزه دار نشان مى دهد! روزه از ارکان پنجگانه اسلام، ابزار رسیدن به تقوا، سپر آتش جهنّم، موجب سلامتى انسان، و خلاصه یکى از بهترین ابزار ترقّى و قرب الى الله است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر دختر از مرجعی که فتوا به وجوب روزه از 13 سالگی می دهد تقلید کند. چنانچه اکنون بخواهد مقلد حضرت عالی شود حکم روزه های که از سن 9 سالگی بجا نیاورده است، چه می باشد؟

اگر واقعا در تقلیدش درست عمل کرده بوده است نسبت به گذشته وظیفه ای ندارد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

تکلیف فرد خوابیده، مجنون و بیهوش در مورد روزه چیست؟

معمولا خواب اختیاری است و جنون اختیاری نیست، اما اغماء نه جنون است و نه خواب. روایات متعددی داریم که روزه از آنها ساقط است اما اگر نیمی از روز باشد و قبل از آن نیت کرده باشد احتیاط واجب آن است که قضا کنند اما اگر تمام روز باشد از او ساقط است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

آیا رضایت پدر یا شوهر برای روزه گرفتن لازم می باشد؟

روزه ماه مبارک رمضان واجب است و در تکالیف واجب، رضایت و عدم رضایت ایشان شرط نیست و فرد باید طبق تکلیف خود عمل کند و روزه بگیرد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگرشوهر راضی نباشد که زن روزه بگیرد و زن را تهدید به جدایی کند، وظیفه چیست؟

در فرض سوال روزه بگیرد و هرگاه شوهر از او خوردن غذا و ... را خواست انجام دهد و بعد قضای آن روز را بجا آورد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

وظیفه ی دخترانی که تازه به سن تکلیف رسیده اند اما به علّل ضعف جسمانی توانایی روزه گرفتن را ندارند، چیست؟

دختران با تمام شدن نه سال قمری (8 سال و 8 ماه و 25 روز شمسی) بالغ میشوند، ولی چنانچه قادر بر انجام برخی از تکالیف مثل روزه نباشند، انجام آن برای آنها واجب نیست. و اگر تا ماه رمضان سال بعد قادر بر قضای آن هم نباشند، قضا نیز ندارد، ولی برای هر روز باید فقیری را سیر کنند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

افرادی که در شهرهای زندگی می کنند که دارای آب و هوای خیلی گرمی است از آنجایی که روزه در تابستان در آن مناطق طاقت فرسا است و انسان را از فعالیت های روزمره باز میدارد، وظیفه ی آنها چیست؟

مردم معمولاً در فصل تابستان نیز روزه می گیرند و به کارهای زندگی (البته بصورت سبک تر) ادامه می دهند ولی چنانچه بعضی افراد ضعیف باشند و طاقت روزه پی در پی نداشته باشند می توانند یک در میان روزه بگیرند و در زمستان بقیه را قضا کنند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

این جانب با یکى از باشگاه هاى فوتبال اروپا قرار داد یک ساله امضا کرده ام؛ و قاعدتاً بایستى در تمام برنامه هاى ورزشى و تمرین هاى سخت بدنى، که لازمه پیروزى تیم در مسابقات آتى است، حضور داشته باشم. از آن جا که بخشى از تمرینات سخت بدنى در ماه مبارک رمضان واقع خواهد شد و امکان انجام آن با زبان روزه میسّر نیست و از سوى دیگر مسؤول باشگاه مى گوید: «شما انسان متدیّن و مؤمنى هستید، و ما میلیونها خرج شما کرده، و وقت شما را از قبل خریده ایم، و در صورت خوددارى شما از شرکت در تمرینات و شکست تیم، از شما راضى نیستیم و لهذا با توجّه به این که شما در این سال از ما حقوق مى گیرید، و متعهّد به ما هستید نباید روزه بگیرید، آیا مى توانم براساس قرار داد با آن باشگاه و به منظور تعهّد به آن تیم، براى پیروزى در مسابقات ـ که مستلزم افطار روزه است ـ روزه نگیرم، و سال بعد قضا کنم؟

در شان یک مسلمان نیست که اقدام به عقد چنین قرار دادى کند زیرا این قرار داد شرعاً باطل است و باید به دیگران گفت که عقیده مذهبى ما چنین اجازه اى نمى دهد و اگر راهى ندارید، مى توانید روز اوّل را به مسافرت مثلا یک ساعته بروید و برگردید و بازهم قبل از ده روز سفرى مانند آن انجام دهید، البتّه به شرط این که بخواهید مدّت طولانى مثلا یکسال، در آن محل بمانید.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

وظیفه ی افرادی که دارای مشاغل سخت هستند مانند نانوا، کشاورز، در مورد روزه چیست؟

سختی کار مجوز افطار روزه نمی گردد و چنانچه بتواند، باید ساعت کاری خود را تغییر دهد و یا در ماه رمضان کارهای سبک تری انجام دهد. در غیر این صورت، تنها مجوز افطار این است که در برخی روزها (مثلا هفته ای 3-4 روز) قبل از ظهر به مقدار مسافت شرعی از شهر خارج و در آنجا افطار کند و برگردد و تا ماه رمضان سال آینده قضای آن را بجا آورد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

چنانچه زنی در ماه رمضان قبل از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود اما وقت تنگ باشد، وظیفه ی او چیست؟

اگر در ماه مبارک رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و براى غسل وقت ندارد تیمّم کند و روزه‏ اش صحیح است، امّا اگر براى هیچ کدام از غسل و تیمّم وقت ندارد باید بعداً غسل کند و روزه او نیز صحیح است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

چنانچه زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود یا در میان روزه خون حیض مشاهده نماید، روزه ی او چه حکمی دارد؟

اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود نمی تواند روزه بگیرد و اگر روزه رمضان بوده باید بعد از ماه رمضان، آن را قضا کند، همچنین اگر در اثناء روز خون حیض یا نفاس ببیند اگر چه نزدیک مغرب باشد مگر این که بعد از غروب آفتاب خون ببیند که در این صورت روزه آن روز صحیح است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر زن حائض یا نفساء قبل از اذان صبح پاک شوند، اما در انجام غسل کوتاهی نماید روزه ی او چه حکمی دارد؟

اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و در غسل کردن کوتاهى کند، بنابراحتیاط واجب روزه ‏اش باطل است، ولى چنانچه کوتاهى نکند، مثلًا منتظر باشد که حمّام باز شود یا آب حمّام گرم شود و تا اذان غسل نکند در صورتى که تیمّم کرده باشد روزه او صحیح است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

روزه گرفتن برای زن مستحاضه چه حکمی دارد؟

روزه زن مستحاضه صحیح است. مستحاضه قلیله نیازی به غسل کردن ندارد ولی مستحاضه کثیره در صورتی روزه او صحیح است که غسل نماز مغرب و عشای شبی که میخواهد فردای آن را روزه بگیرد به جا آورد و همچنین غسلهای روزی را که روزه است (بنابر احتیاط واجب).

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر زن حایض قصد ده روز کند و در روز پنجم عادت ماهیانه برای ماندن ده روز مردد شود نماز و روزه اش چه حکمی دارد؟

اگر نماز چهار رکعتی نخوانده نماز شکسته است و روزه نمی تواند بگیرد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

آیا زنان می توانند برای این که بتوانند روزه را کامل بگیرند، از قرص های جلوگیری استفاده نمایند؟

در صورتی که ضرر مهمی نداشته باشد اشکالی ندارد، و چنانچه لکه هایی ببیند ولی سه روز اول متصل و پی در پی نباشد حکم استحاضه را دارد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

چنانچه زن حائض در وسط روز پاک شود، آیا می تواند روزه بگیرد؟

اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود نمی تواند روزه بگیرد، هر چند مستحب‏ است اعمالى که روزه را باطل مى ‏کند ترک کنند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر خانمی عادت ماهیانه شده ولی در همان روز اوّل یا دوّم با آمپول یا قرص قطع نماید، آیا روزه امروز او صحیح است؟

روزه صحیح است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر زن روزه دار بچه ای سقط کند و یقین به خارج شدن قطره ای خون نداشته باشد روزه اش باطل نیست؟

روزه صحیح است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

آیا واجب است زن حایض برای اینکه روزه نداشته باشد چیزی بخورد؟

واجب نیست چیزی بخورد ولی نباید نیت روزه کند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

خواب زن حایض در شب رمضان نیز حکم خوابهای اول و دوم در مورد جنب را دارد؟

خوابها برای جنب است و حائض اگر تعمّد نداشته باشد روزه اش صحیح است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر خانمی به تصور این که هنوز حیض ادامه دارد، غسل قبل از اذان صبح را ترک نموده باشد، اما در طول روز متوجه شود از حیض پاک شده است، روزه او چه حکمی دارد؟

اگر در طول روز بفهمد و نیت روزه کند درست است و اگر مبطل انجام داده، قضا دارد ولی کفاره ندارد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر خانمی به هر علت (مثلا خواب) متوجه نشده است که از حیض پاک شده و بعد از اذان صبح بفهمد که پاک شده است، وظیفه ی او چیست؟

هرگاه حائض یا نفساء بعد از بیدار شدن، متوجه شود که قبل از اذان صبح پاک شده، روزه او صحیح است و باید برای نماز غسل نماید

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر خانمی در اول صبح ،لکه خونی دیده و دیگر تا موقع افطار خونی ندیده باشد روزه ی او چه حکمی دارد؟

در صورتی که استمرار نداشته باشد روزه او صحیح است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

چنانچه در ماه رمضان زن قبل از اذان از حیض یا نفاس پاک شود، وظیفه ی او چیست؟

اگر زنی که از حیض یا نفاس پاک شده عمدا تا اذان صبح غسل نکند بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است و کفاره عمد دارد ولی اگر توانایی برغسل ندارد یا وقت تنگ است تیمم نماید، اما اگر از روی عمد نباشد روزه اش صحیح است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

بوسیدن همسر در حال روزه چه حکمی دارد؟

بوسیدن همسر بدون قصد بیرون آمدن منى و هر کارى که شهوت را به حرکت در آورد، امّا اگر به قصد بیرون آمدن منى باشد روزه او باطل مى ‏شود.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

مراجعه کردن به دندان پزشکی برای روزه دار چه حکمی دارد؟

 1-کشیدن دندان مکروه است و در مراجعه به دندان پزشک و یا ترمیم دندان اگر مراقبت کند که مواد، دارو و آبی که وارد دهانمی شود از حلق پایین نرود روزه صحیح است. 2- اگر یقین دارد پانسمان دندان به مرور زمان حل شده و وارد حلق می شود روزه باطل است. 3-آمپول بی حسی که در رگ تزریق نمی شود روزه را باطل نمی کند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

آیا بقاء بر حیض نیز مانند بقاء بر جنابت در قضای روزه ماه رمضان است؟

بقای بر حیض نیز مانند بقای بر جنابت است و شامل قضای روزه ی ماه رمضان نیز می شود.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

آیا واجب است زن روزه هایی را که در ایام عادت ترک نموده، قضا نماید؟

واجب است آن قضا کند و اگر تا قبل از ماه رمضان سال بعد به جا نیاورد باید کفاره ی تاخیر بدهد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

اگر خانمی بعد از اذان صبح متوجه استحاضه شود ولی غسل نکرده، حکم روزه ی آن روز او چیست؟

روزه او صحیح است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

خانمی اذان مغرب فهمیده پریود شده، اما نمی داند قبل از مغرب بوده یا بعد از آن، روزه ی او چه حکمی دارد؟

هر گاه بعد از غروب آفتاب متوجه شروع حیض و نفاس شود و شک کند که قبل از غروب بوده یا بعد از آن، روزه آن روز صحیح است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

خانمی که در تشخیص حیض و استحاضه اشتباه کرده است و غسل نکرده، امساک کردن بر او واجب است؟

بنابر احتیاط واجب امساک کند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

آیا لازم است که روزه را با نیت و به قصد قربت به جا آورد؟

روزه از عبادات است و لازم است با نیّت به جا آورده شود، در موقع نیّت لازم نیست به زبان بگوید، یا از قلب خود بگذراند همین اندازه که در نظرش این باشد که براى اطاعت فرمان خدا از اذان صبح تا مغرب کارهایى که روزه را باطل مى‏ کند ترک نماید کافى است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

چگونه شخص می تواند اطمینان کند که تمام روز را روزه گرفته است؟

باید احتیاطاً کمى قبل از اذان صبح و کمى هم بعد از مغرب، از انجام مبطلات روزه خوددارى کند تا یقین حاصل کند که تمام این مدّت را روزه داشته است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

چنانچه فردی بخواهد روزه ای غیر از ماه رمضان بگیرد، لازم است تعیین نماید که چه روزه ای است؟

هرگاه کسى بخواهد روزه‏اى غیر از روزه ماه رمضان به‏ جا آورد باید آن را معیّن کند، مثلًا نیّت کند روزه قضا مى‏ گیرم، یا روزه نذر به جا مى‏ آورم .

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر استفتاء

متأسفانه از چند سال پیش، با این توجیهات که مسابقات ما باید با تقویم های بین المللی و برنامه های کنفدراسیون فوتبال آسیا هماهنگ باشد، مسابقات لیگ برتر فوتبال در ماه مبارک رمضان انجام می شود.این کار نه تنها موجب شده است که بازیکنان مسلمانان، برای حفظ آمادگی بدنی مجبوربه روزه خواری در تمرینات شوند؛ بلکه عده زیادی از جوانان را پس از افطار، به جای مسجد و جلسات قرآن،به ورزشگاه ها می کشاند. این در حالی است که در همین کشور همسایه ـ ترکیه ـ که دارای نظام لائیک نیز هست و فوتبال بین المللی تر از ما دارد، مسابقات فوتبال به احترام ماه مبارک رمضان تعطیل می شود. لذا خواهشمند است نظر خویش را درباره دو سؤال زیر اعلام فرمایید: 1. نظر حضرتعالی درباره به تعویق افتادن مسابقات فوتبال لیگ برتر به بعد از ماه مبارک رمضان چیست؟ 2. آیا لزوم هماهنگی با برنامه های کنفدراسون آسیا، توجیهی برای عدم احترام به شعائر مذهبی می گردد؟

لازم است مسلمانان فرهنگ اسلامی خودشان را رعایت کنند و به مراکز جهانی نیز بگویند که فرهنگ ما به ما اجازه این کار را نمی دهد و جای تعجب است کشوری مانند ترکیه رعایت ماه رمضان را بکند و کشوری مانند جمهوری اسلامی که حکومتش اسلامی است مراعات نکند.