احكام روزه

باطل كننده هاى روزه(مبطلات روزه)

فرو بردن سر در آب

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1365 -  روزه دار بنابر احتياط واجب تمام سر را عمداً در آب فرونبرد، حتّى اگر بقيّۀ بدن بيرون از آب باشد، امّا اگر تمام بدن و قسمتى از سر زير آب برود ولى مقدارى از سر بيرون باشد روزه باطل نمى‌شود، فرو بردن سر در مايعاتى مانند گلاب و آبهاى مضاف ديگر حكم آب مطلق را دارد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1366 -  اگر نصف سر را يك‌دفعه و نصف ديگر را دفعۀ ديگر، در آب فرو برد، روزه‌اش صحيح است، ولى اگر تمام سر را زير آب ببرد امّا مقدارى از موها بيرون بماند روزه‌اش اشكال دارد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1367 -  كسى كه براى نجات غريق مجبور است سر را در آب فرو ببرد روزه‌اش اشكال دارد، ولى به عنوان نجات جان مسلمانى اين كار واجب است و بعداً قضا كند.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1368 -  غوّاصان اگر سر خود را در كلاهك پنهان كنند و با آن زير آب روند روزۀ آنها صحيح است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1369 -  اگر روزه دار بى‌اختيار در آب بيفتد، يا او را در آب بيندازند و سر او زير آب رود، يا فراموش كند كه روزه است سر در آب فرو برد، روزۀ او باطل نمى‌شود، ولى اگر يادش بيايد بنابر احتياط واجب بايد فوراً سر را از آب بيرون آورد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1370 -  اگر فراموش كند كه روزه است و به نيّت غسل سر را زير آب كند روزه و غسل او هر دو صحيح است، ولى اگر بداند روزۀ واجب معيّن است و عمداً چنين كند بنابر احتياط واجب هم روزه را بايد قضا كند و هم غسل را دوباره انجام دهد.