احكام طهارت

نجاسات

تعداد نجاسات

شراب

شبیری زنجانی، موسی شبیری زنجانی، موسی

مسأله 112 -  شراب و هر چيزى كه انسان را مست كند، چنانچه به خودى خود روان باشد نجس است و اگر مايعى زياد آن مست كننده باشد مقدار كم آن نيز نجس است و اگر مثل بنگ و حشيش روان نباشد، اگر چه چيزى در آن بريزند كه روان شود، پاك است.

شبیری زنجانی، موسی شبیری زنجانی، موسی

مسأله 113 -  الكل صنعتى كه براى رنگ كردن درب و ميز و صندلى و مانند اينها بكار مى‌برند، اگر انسان نداند كه مست‌كننده است يا نه، پاك است.

شبیری زنجانی، موسی شبیری زنجانی، موسی

مسأله 114 -  اگر انگور و آب انگور به خودى خود يا به سبب پختن جوش بيايد، خوردن آن حرام و بنابر احتياط نجس مى‌باشد.

شبیری زنجانی، موسی شبیری زنجانی، موسی

مسأله 115 -  خرما و مويز و كشمش و آب آنها اگر جوش بيايند، پاك و خوردن آنها حلال است، اگر چه احتياط مستحب آن است كه از آنها اجتناب كنند.