احكام ازدواج

احكام عقد

عيب هايى كه مى توان به واسطه آنها عقد را به هم زد

بهجت، محمدتقی بهجت، محمدتقی

مسأله 1893 -  اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از اين هفت عيب را دارد، مى‌تواند عقد را به هم بزند:
1 - ديوانگى. 2 - بيمارى خوره. 3 - بيمارى برص. 4 - كورى. 5 - شل بودن، به طورى كه معلوم باشد. 6 - افضا شده باشد؛ يعنى مجراى بول و حيض يا مجراى حيض و غائط او يكى شده باشد، ولى اگر مجراى حيض و غائط او يكى شده باشد، به هم زدن عقد مشكل است و بايد احتياط شود. 7 - گوشت يا استخوان يا غده‌اى در فرج او باشد، كه مانع نزديكى شود.

بهجت، محمدتقی بهجت، محمدتقی

مسأله 1894 -  اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه است، يا آلت مردى ندارد، يا عِنّين است و نمى‌تواند نزديكى نمايد، يا بيضه‌هاى او را كشيده‌اند، مى‌تواند عقد را به هم بزند.

بهجت، محمدتقی بهجت، محمدتقی

مسأله 1895 -  اگر مرد يا زن، به سبب يكى از عيوب كه در دو مسأله قبل گفته شد عقد را بهم بزند، از هم جدا مى شوند و طلاق لازم نيست.

بهجت، محمدتقی بهجت، محمدتقی

مسأله 1896 -  اگر به علّت آن كه مرد عِنّين است و نمى‌تواند نزديكى كند، زن عقد را به هم بزند، شوهر بايد نصف مهر را بدهد، ولى اگر به علّت يكى از عيوب ديگر كه گفته شد، مرد يا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد، چيزى بر او نيست و اگر نزديكى كرده، بايد تمام مهر را بدهد.