احكام زكات

چيزهايى كه زكات آن واجب است

زكات شتر، گاو و گوسفند

مسائل متفرقه زکات حيوانات

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1633 -  هرگاه گوسفند و گاو و شتر به مقدار نصاب برسد زكات آن واجب است خواه همۀ آنها نر باشد يا ماده يا بعضى نر و بعضى ماده.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1634 -  بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارد و همچنين انواع شتر، گاو و گاوميش نيز يك جنس حساب مى‌شود.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1635 -  گوسفندى را كه براى زكات مى‌دهد احتياط واجب آن است كه حدّ اقل سال اوّل آن تمام شده باشد اگر بز مى‌دهد دوسال آن تمام شده باشد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1636 -  گوسفندى را كه براى زكات مى‌دهد اگر قيمتش از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد، ولى مستحبّ است گوسفندى كه قيمتش بيشتر است بدهد، يا لااقل حدّ وسط را در نظر بگيرد و همچنين در گاو و شتر.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1637 -  اگر چند نفر با هم شريك باشند هر كدام سهمش به حدّ نصاب برسد بايد زكات را بدهد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1638 -  اگر يك نفر در چند جا گوسفند يا گاو و شتر دارد و روى هم رفته به حدّ نصاب برسد، بايد زكات آن را بدهد و اگر گاو و گوسفند و شتر مريض و معيوب هم باشند زكاتشان واجب است.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1639 -  اگر همۀ گوسفندان و گاو و شترها سالم و بى‌عيب و جوان باشد نمى‌تواند زكات آنها را از مريض يا معيوب و پير بدهد، بلكه اگر بعضى سالم و بعضى مريض، دسته‌اى معيوب و دسته‌اى بى‌عيب، مقدارى پير و مقدارى جوان باشد، احتياط واجب آن است كه براى زكات، سالم و بى‌عيب و جوان را انتخاب كند، ولى اگر همۀ آنها مريض يا معيوب يا پير باشند مى‌تواند زكات را از خود آنها بدهد.

مکارم شیرازی، ناصر مکارم شیرازی، ناصر

مسأله 1640 -  كسى كه زكات حيوان بر او واجب است اگر زكات را از مال ديگرش بدهد تا وقتى كه شمارۀ آنها از نصاب كم نشده همه سال بايد زكات بدهد و هرگاه از نصاب افتاد ديگر زكات واجب نيست و اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم حيوان را با چيز ديگر عوض كند، زكات بر او واجب نيست، ولى اگر آن حيوانات را با گاو و گوسفند و شتر ديگرى عوض كند، مثلاً 40 گوسفند بدهد و 40 گوسفند ديگر بگيرد احتياط واجب آن است كه زكات آن را بپردازد.