پایان نامه  /  قرآن و حدیث

استخراج آراء و نظریات تفسیری سیدمرتضی (سوره آل عمران تا سوره اعراف)

نویسنده در این پایان نامه آرای تفسیری سیدمرتضی در کتاب امالی را درباره سوره های آل عمران، نساء، مائده، انعام و اعراف استخراج کرده است.افزون بر اینکه با مراجعه به دیوانهای شاعران و کتابهای تفسیر چون معانی القرآن فراء، حقایق التأویل سیدرضی،تبیان طوسی، کشاف زمخشری، مجمع البیان طبرسی والمیزان طباطبایی، صاحبان اقوال و اشعار مندرج در امالی سیدمرتضی را شناسایی و یاد کرده است. در آغاز این پایان نامه شرح حال مبسوطی از سیدمرتضی بیان شده است .

نویسنده : رحیمی، سیده وحیده رشته : علوم قرآن وحدیث دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی کرج , استاد راهنما : آیت الله زاده شیرازی، سیدمرتضی تاریخ دفاع : 1374 تعداد بازدید : 1542     تاریخ درج : 1385/02/10    

استخراج آراء و نظریات تفسیری سیدمرتضی (سوره آل عمران تا سوره اعراف) استخراج الآراء و النظرات التفسیریة للسید مرتضی (قسم سورة آل عمران الی سورة الاعراف) رحیمی، سیده وحیده 2 علوم قرآن وحدیث دانشگاه آزاد اسلامی کرج آیت الله زاده شیرازی، سیدمرتضی 1374 نویسنده در این پایان نامه آرای تفسیری سیدمرتضی در کتاب امالی را درباره سوره های آل عمران، نساء، مائده، انعام و اعراف استخراج کرده است.افزون بر اینکه با مراجعه به دیوانهای شاعران و کتابهای تفسیر چون معانی القرآن فراء، حقایق التأویل سیدرضی،تبیان طوسی، کشاف زمخشری، مجمع البیان طبرسی والمیزان طباطبایی، صاحبان اقوال و اشعار مندرج در امالی سیدمرتضی را شناسایی و یاد کرده است. در آغاز این پایان نامه شرح حال مبسوطی از سیدمرتضی بیان شده است .
لینک کوتاه :