پایان نامه  /  فقه

پژوهش در تقیه

تحقیق حاضر حاصل تلاش کتابخانه ای می باشد که شامل شش فصل است که قبل از شروع به حقیقت تقیه در اسلام و آثار نامطلوب آن اشاره شده است. در فصل اول معنای لغوی و اسلامی تقیه و همچنین هدف از ضرر در مفهوم تقیه را توضیح می دهد در فصل دوم نمونه هایی از تقیه در زندگانی ائمه معصومین(ع) و تحلیلی گذرا بر عنصر تقیه در زندگانی معصومین(ع) بیان شده است. فصل سوم تقیه را تقسیم بندی کرده و بر دو اساس ذات و اضافاتش و همچنین بر اساس حکم تکلیفی شرح داده شده است. همچنین انواع تقیه و تنبیهات ذکر شده است. با ادله بر آیات و روایات فصل چهارم در انوع تقیه و اینکه تقیه از ضرورت ها عقلی است تنظیم شده است. در فصل پنجم کلاً احکام تقیه را مورد بررسی قرار می دهد که شامل احکام تکلیفی و وضعی، اجزاء، تنبیهات و.... می باشد. و در آخر به نقد و پاسخ به کمک تفسیر المنار(سید محمد رشید رضا)، روح المعانی الوسی(آیت الله مکارم شیرازی)، اصول کافی(کلینی) می پردازد.

نویسنده : حسن پور مقدم، عباسعلی دانشگاه : فردوسی مشهد استاد راهنما : عبداللهی نژاد، عبدالکریم تاریخ دفاع : 1375 تعداد بازدید : 1266     تاریخ درج : 1387/12/19    

پژوهش در تقیهحسن پور مقدم، عباسعلی2 فردوسی مشهدعبداللهی نژاد، عبدالکریم1375تحقیق حاضر حاصل تلاش کتابخانه ای می باشد که شامل شش فصل است که قبل از شروع به حقیقت تقیه در اسلام و آثار نامطلوب آن اشاره شده است. در فصل اول معنای لغوی و اسلامی تقیه و همچنین هدف از ضرر در مفهوم تقیه را توضیح می دهد در فصل دوم نمونه هایی از تقیه در زندگانی ائمه معصومین(ع) و تحلیلی گذرا بر عنصر تقیه در زندگانی معصومین(ع) بیان شده است. فصل سوم تقیه را تقسیم بندی کرده و بر دو اساس ذات و اضافاتش و همچنین بر اساس حکم تکلیفی شرح داده شده است. همچنین انواع تقیه و تنبیهات ذکر شده است. با ادله بر آیات و روایات فصل چهارم در انوع تقیه و اینکه تقیه از ضرورت ها عقلی است تنظیم شده است. در فصل پنجم کلاً احکام تقیه را مورد بررسی قرار می دهد که شامل احکام تکلیفی و وضعی، اجزاء، تنبیهات و.... می باشد. و در آخر به نقد و پاسخ به کمک تفسیر المنار(سید محمد رشید رضا)، روح المعانی الوسی(آیت الله مکارم شیرازی)، اصول کافی(کلینی) می پردازد.
لینک کوتاه :