پایان نامه  /  قرآن و حدیث

بررسی آیات مربوط به توکل در قرآن و گزارش بالینی از افراد متوکل.

این پایان نامه شامل دو بخش است: بخش اول کلیاتی از آثار اجتماعی دین: نشانه های باورهای دینی در رفتار اجتماعی، بینشهای دینی درباره زندگی اجتماعی، مبارزه دین با عقاید خرافی، و گفتاری دراهمیت اجتماع. بخش دوم نقش دین در تحولات اجتماعی: دامنه تحولات ناشی از دین، مراحل تحول دینی، شتاب تحولات دینی، نقش دین در روندتحولات، تغییر در مقررات و قوانین و سیاست، دیدگاه دین درباره حکومت و هجرت، و کارکردهای منفی دین.

نویسنده : عزیزی کیا، غلامعلی رشته : تفسیر و علوم قرآنی دانشگاه : مرکز آموزشی و پژوهشی امام خمینی , استاد راهنما : رجبی، محمود تعداد بازدید : 1808     تاریخ درج : 1385/02/13    

بررسی آیات مربوط به توکل در قرآن و گزارش بالینی از افراد متوکل. عزیزی کیا، غلامعلی 2 تفسیر و علوم قرآنی مرکز آموزشی و پژوهشی امام خمینی رجبی، محمود این پایان نامه شامل دو بخش است: بخش اول کلیاتی از آثار اجتماعی دین: نشانه های باورهای دینی در رفتار اجتماعی، بینشهای دینی درباره زندگی اجتماعی، مبارزه دین با عقاید خرافی، و گفتاری دراهمیت اجتماع. بخش دوم نقش دین در تحولات اجتماعی: دامنه تحولات ناشی از دین، مراحل تحول دینی، شتاب تحولات دینی، نقش دین در روندتحولات، تغییر در مقررات و قوانین و سیاست، دیدگاه دین درباره حکومت و هجرت، و کارکردهای منفی دین.
لینک کوتاه :