پایان نامه  /  فقه

بررسی مبانی فقهی تقیه در مذاهب اسلامی

چکیده (فارسی): تقیه در لغت به معنای پرهیز نمودن ونیز حفظ نفس از عذاب وگناه بوسیله عمل صالح آمده است.ودر اصطلاح به شیوه ای اطلاق می شود که فرد با اتخاذ آن شیوه خود را از خطرات مختلف محافظت می کند. تعاریف علمای امامیه واهل سنت از تقیه تنها در نوع تعبیرات والفاظ با یکدیگر متفاوت می باشد. در سیره معصومین ( علیهم السلام) می توان همه انواع تقیه را مشاهده نمود البته ا ین عمل تا جایی بوده است که به تبلیغ دین ورسالت ایشان لطمه ای وارد نسازد.مهمترین وفراگیر ترین مبنای تقیه مصلحت برتر است . که در همه موارد وانواع آن خودنمایی می کند. از دیدگاه مفسران امامیه واهل سنت آیاتی به صراحت یا به اشارت بر جواز تقیه دلالت دارند وروایات واحادیث فراوانی در جوامع حدیثی امامیه واهل سنت در خصوص جواز تقیه وارد شده است.مضافا" به اینکه دودلیل اجماع وعقل نیز جواز واهمیت آن را آ شکار می سازد. تقیه شامل سه رکن اساسی است که عبارت است متقی ‘ متقی منه ومتقی فیه که هر کدام به فروعاتی منشعب می گردد. از سوی علمای امامیه واهل سنت تقیه بر حسب احکام پنج گانه تکلیفیه به موارد جواز ‘ وجوب ‘ حرام مکروه ومستحب تفکیک گردیده است. در کتب فقهی وتفسیری مذاهب اربعه اهل سنت به تقیه غالبا" تحت عنوان اکراه پرداخته شده است.واختلافاتی در میان مذاهب در این زمینه مشهود می باشد . تقیه توسط برخی مغرضین و ناآگاهان به شرایط اجتماعی ودلایل مجوزه آن مورد اشکال قرار گرقته است.در مقام دفع شبهه تمایز میان تقیه و نفاق ضروری است ونیز عمل به تقیه با شجاعت وجهاد وطرفداری از حق وحقیقت منافات ندارد. از دیدگاه فقهای اسلامی تقیه بر حسب حکم وضعی به اقسامی نظیر تقیه در فتوی وبیان حکم ‘ تقیه درامتثال‘ اعاده وقضاء عمل تقیه ای‘ مندوحه در تقیه و… منشعب گردیده است. چکیده (انگلیسی): Dissimulation is one of the rationale method, which prevails over various nations, ‎Means to avoid falling into different dangerous situations Prophet Mohammad (p.b.u ‎h)confirmed Ammer –e-yaser s action dissimulation then this in its turn began to immunize the ‎muslins live at dangerous positions and was later on established as a rite in Islam by imams 12 ‎the. In this research, I have tried either to distinguish dissimulation hypocrisy and Falsehood or ‎to explain the detailed different view points of shi a and sunni scholars on dissimulating per m it ‎for possible dangers to p roper ties, lives dignities and chastity. In spite of the above religious ‎approach some, biased and ignorant people to social trends considered it as a falsehood and men ‎d a city . On the other hand the sunni scholars believe that the dissimulation can only consider tin ‎can only consider lawful to the dangers every one life I have made a precise inquiry on the ‎certain role of dissimulating in suggestive, legal, penal and enacting commandments to perceive if ‎it has a heavenly penalty on the bound adults or not. At the end, I concluded that although the ‎dissimulation is like a shield surrounded against the fatal dangers by wisdom, divine law which is ‎a divine wisdom has been considered and approved it as a duty for the people .

نویسنده : غفاری توران، حمید رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه : دانشگاه تهران استاد راهنما : علی مظهر قراملکی تاریخ دفاع : 1386 تعداد بازدید : 1394     تاریخ درج : 1388/07/08    

بررسی مبانی فقهی تقیه در مذاهب اسلامی غفاری توران، حمید2فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه تهرانعلی مظهر قراملکیمحمد حسینی1386چکیده (فارسی): تقیه در لغت به معنای پرهیز نمودن ونیز حفظ نفس از عذاب وگناه بوسیله عمل صالح آمده است.ودر اصطلاح به شیوه ای اطلاق می شود که فرد با اتخاذ آن شیوه خود را از خطرات مختلف محافظت می کند. تعاریف علمای امامیه واهل سنت از تقیه تنها در نوع تعبیرات والفاظ با یکدیگر متفاوت می باشد. در سیره معصومین ( علیهم السلام) می توان همه انواع تقیه را مشاهده نمود البته ا ین عمل تا جایی بوده است که به تبلیغ دین ورسالت ایشان لطمه ای وارد نسازد.مهمترین وفراگیر ترین مبنای تقیه مصلحت برتر است . که در همه موارد وانواع آن خودنمایی می کند. از دیدگاه مفسران امامیه واهل سنت آیاتی به صراحت یا به اشارت بر جواز تقیه دلالت دارند وروایات واحادیث فراوانی در جوامع حدیثی امامیه واهل سنت در خصوص جواز تقیه وارد شده است.مضافا" به اینکه دودلیل اجماع وعقل نیز جواز واهمیت آن را آ شکار می سازد. تقیه شامل سه رکن اساسی است که عبارت است متقی ‘ متقی منه ومتقی فیه که هر کدام به فروعاتی منشعب می گردد. از سوی علمای امامیه واهل سنت تقیه بر حسب احکام پنج گانه تکلیفیه به موارد جواز ‘ وجوب ‘ حرام مکروه ومستحب تفکیک گردیده است. در کتب فقهی وتفسیری مذاهب اربعه اهل سنت به تقیه غالبا" تحت عنوان اکراه پرداخته شده است.واختلافاتی در میان مذاهب در این زمینه مشهود می باشد . تقیه توسط برخی مغرضین و ناآگاهان به شرایط اجتماعی ودلایل مجوزه آن مورد اشکال قرار گرقته است.در مقام دفع شبهه تمایز میان تقیه و نفاق ضروری است ونیز عمل به تقیه با شجاعت وجهاد وطرفداری از حق وحقیقت منافات ندارد. از دیدگاه فقهای اسلامی تقیه بر حسب حکم وضعی به اقسامی نظیر تقیه در فتوی وبیان حکم ‘ تقیه درامتثال‘ اعاده وقضاء عمل تقیه ای‘ مندوحه در تقیه و… منشعب گردیده است. چکیده (انگلیسی): Dissimulation is one of the rationale method, which prevails over various nations, ‎Means to avoid falling into different dangerous situations Prophet Mohammad (p.b.u ‎h)confirmed Ammer –e-yaser s action dissimulation then this in its turn began to immunize the ‎muslins live at dangerous positions and was later on established as a rite in Islam by imams 12 ‎the. In this research, I have tried either to distinguish dissimulation hypocrisy and Falsehood or ‎to explain the detailed different view points of shi a and sunni scholars on dissimulating per m it ‎for possible dangers to p roper ties, lives dignities and chastity. In spite of the above religious ‎approach some, biased and ignorant people to social trends considered it as a falsehood and men ‎d a city . On the other hand the sunni scholars believe that the dissimulation can only consider tin ‎can only consider lawful to the dangers every one life I have made a precise inquiry on the ‎certain role of dissimulating in suggestive, legal, penal and enacting commandments to perceive if ‎it has a heavenly penalty on the bound adults or not. At the end, I concluded that although the ‎dissimulation is like a shield surrounded against the fatal dangers by wisdom, divine law which is ‎a divine wisdom has been considered and approved it as a duty for the people .
لینک کوتاه :