پایان نامه  /  قرآن و حدیث

بررسی عنصر تقیه در حدیث شیعه با رویکردی به نظرات امام خمینی (ره)

اهدف این پایان نامهعبارت است از : ماهیت و کاربرد تقیه، ارائه آیات و روایات تقیه و همچنین زندگی شیعیان در شرایط بحرانی تقیه چرا که فهم علوم از آن غالبا یک برداشت است و آن موافقت با اکثریت است، در حالیکه تقیه دارای مفاهیم زیادی است. اطلاعات مورد نیاز این طرح پژوهشی، از طریق مطالعه کتابخانه ای و فیش برداری تنظیم شده است. در این ارتباط کلیه آیات قرآن کریم وبرخی کتب معتبر تفسیری و روایی، مورد بررسی قرار رگرفته و سپس آیات و روایات ثبت شده به تفکیک عناوین سازمان دهی و تحت عناوین مختلفی که در فهرست مطالب است مطرح شده است. از معاجم ( معجم المفهرس)، ( معجم نهج البلاغه )، ( معجم کتب اربعه )، قرآن کریم، تفاسیر قرآنی ، نهج البلاغه کتب حدیثی ، لغووی، تاریخی و رجالی استفاده شده و در بخش های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد تقیه از جمله احکام امضائی است که مربوط به فرقه خاصی نبوده بلکه از دوران شیث هبه الله حضرت آدم (ع) بوده و با توجه به آیات قرآنی و روایات وارده از جانب انبیاء و امامان می توان گفت که تقیه امری جایز و حق بوده که در هر مکان و زمانی و در هر فرقه وگروهی همه مباحث آن مطرح بوده و این چنین نیست که اگر بحث سیاسی از بین برورد تقیه به طور کلی تعطیل می شود. شیخ انصاری و پیروانش از زوایه احکام عبادی و امام خمینی از زاویه فقه سیاسی تقیه را بحث کرده اند.

نویسنده : خنجرخانی، سکینه رشته : علوم قرآن و حدیث دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی , تهران مرکزی استاد راهنما : امیر توحیدی تاریخ دفاع : 1384 تعداد بازدید : 1712     تاریخ درج : 1388/10/08    

بررسی عنصر تقیه در حدیث شیعه با رویکردی به نظرات امام خمینی (ره)خنجرخانی، سکینه2علوم قرآن و حدیثدانشگاه آزاد اسلامیتهران مرکزیامیر توحیدیمجید معارف1384اهدف این پایان نامهعبارت است از : ماهیت و کاربرد تقیه، ارائه آیات و روایات تقیه و همچنین زندگی شیعیان در شرایط بحرانی تقیه چرا که فهم علوم از آن غالبا یک برداشت است و آن موافقت با اکثریت است، در حالیکه تقیه دارای مفاهیم زیادی است. اطلاعات مورد نیاز این طرح پژوهشی، از طریق مطالعه کتابخانه ای و فیش برداری تنظیم شده است. در این ارتباط کلیه آیات قرآن کریم وبرخی کتب معتبر تفسیری و روایی، مورد بررسی قرار رگرفته و سپس آیات و روایات ثبت شده به تفکیک عناوین سازمان دهی و تحت عناوین مختلفی که در فهرست مطالب است مطرح شده است. از معاجم ( معجم المفهرس)، ( معجم نهج البلاغه )، ( معجم کتب اربعه )، قرآن کریم، تفاسیر قرآنی ، نهج البلاغه کتب حدیثی ، لغووی، تاریخی و رجالی استفاده شده و در بخش های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد تقیه از جمله احکام امضائی است که مربوط به فرقه خاصی نبوده بلکه از دوران شیث هبه الله حضرت آدم (ع) بوده و با توجه به آیات قرآنی و روایات وارده از جانب انبیاء و امامان می توان گفت که تقیه امری جایز و حق بوده که در هر مکان و زمانی و در هر فرقه وگروهی همه مباحث آن مطرح بوده و این چنین نیست که اگر بحث سیاسی از بین برورد تقیه به طور کلی تعطیل می شود. شیخ انصاری و پیروانش از زوایه احکام عبادی و امام خمینی از زاویه فقه سیاسی تقیه را بحث کرده اند.
لینک کوتاه :