بقیــع

بقیــع14 199 «بقیـع»، مزرعه غم و کشتزار اندوه است.درختی که در این غریب آباد می روید، ریشه در م...

مقالات مجلات
برگ هایی از طوبی

برگ هایی از طوبی 9 111 خورشید پنجم گرامی وارثِ محمودِ احمد امام باقری، نامت محمّد فروزان...

مقالات مجلات
ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام

Feb. 2008پنجمین تفسیر قرآنمیثم امانیدر پنجمین فصل کتاب امامت، روایت زندگی ات را نوشته اند: نامت محمد...

مقالات مجلات
شهادت امام محمدباقر علیه السلام

آوازه ات فراگیر شده استگواهی می دهم به عشق، که روی دست های تو بزرگ شده است؛ به اندوه که خاطره ات بود...

مقالات مجلات
شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام

بسوزان زین مصیبت اختر چرخ!غمی سنگین نشسته بر دل اشکبسوزان هستی این اشک ها را!غمی سنگین نشسته بر دل ا...

مقالات مجلات
شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام

هشام چونان خفّاشی در چشم های تیره خویش این سو و آن سو را می نگریست. این بار خیره سریِ چشم های هشام، ...

مقالات مجلات
شهادت امام محمد باقر علیه السلام

نمی دانم چرا سرنوشت اهل بیت رسول صلی الله علیه و آله وسلم را با اشک و خون گره زده اند؟کوچک بودی که ...

مقالات مجلات
ولادت امام محمدباقر علیه السلام

ولادت امام محمدباقر علیه السلام 19 82 یک شنبه17 فروردین 13823 صفر 14242003 .Apr. 6(شروع می شوی...

مقالات مجلات
از دریچه زمان;میلاد حضرت امام محمد باقر علیه السلام

آمده ای تا شیعه را با علم، نگه داری«غالیان» به آموزه های مذهب هجوم آورده اند تا از کاهی، کوه بسازند ...

مقالات مجلات
ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام 13 68 یکشنبه16 مرداد 13841 رجب 14262005.Aug.7جمال علم ال...

مقالات مجلات
ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام

تاریخ ـ هوایی منبسط سرشار از نور و لبخندکدام مسیر، به سرانگشتِ تاریخ پیچیده می شود تا چشم های از تحی...

مقالات مجلات