ضرورت تحول در قانونگذاری

؟ ثانیا با فرض موجه بودن رعایت احکام و موازین اسلامی در وضع قوانین و دخالت فقهای دین شناس در تشخیص ا...

مقالات
بررسی تطبیقی قاعده «عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی»

بررسی تطبیقی قاعده «عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی»مجله نامه مفید، شماره 4رحیمی نژاد، اسمعیل...

مقالات
تنوع گفتمانی علمای شیعه در عصر مشروطیت(1)

همچنین، اگر چه این سؤال در مرزهای داخلی ایران و از زبان خواص دانش آموخته غرب -که به مقایسه پیشرفت غر...

مقالات
فهم دینیدر آزمون تدوین قانون اساسی;قسمت دوم

هدف آن است که از یک سو موضوعات قانونی ـ فقهی, خود را بنمایاند و از دیگر سوی دیدگاهها و آرای بزرگان م...

مقالات مجلات
فهم دینیدر آزمون تدوین قانون اساسی;قسمت سوم

این بررسی, از آن روی مهم و جدی تر می نماید که نظام جمهوری اسلامی, اولین تجربه اجرایی تئوری ولایت فقی...

مقالات مجلات
قاعده نگاری در حقوق اسلامی

قاعده نگاری در حقوق اسلامی*10 25 در دنیای امروز، فقه اسلامی به عنوان یک نظام حقوقی دارای ساخ...

مقالات مجلات
نگاهی به تعامل نظام حقوق اسلام با دیگر نظام های حقوقی

با این بیان، به نکته ای می رسیم و آن حقوق اسلامی است; زیرا در اسلام مجموعه قواعد ممکن است در اسلام ...

مقالات مجلات
مهم ترین چالشهای فقهی عالمان عصر مشروطه در عرصه قانونگذاری

حقیقت این است که سید بهبهانی در دل به قوت و برتری شیخ فضل اللّه آگاه بود; نشاط علمی جامعه و حوزه ها...

مقالات مجلات
مهم ترین چالشهای فقهی عالمان عصر مشروطهدر عرصه قانونگذاری(3)

رهبری سیاسی و اجتماعی جامعه می شمارد و بر این نظر است که: مردم هم باید پیامهای ائمه در همه امور است...

مقالات مجلات